- Selaus julkaisuajan mukaan MTT:n selvityksiä

  • Joulukinkun ekotehokkuus - tavanomaisen ja luonnonmukaisen tuotannon ekologinen selkäreppu sekä energiakulutus Etelä-Suomessa ja Tanskassa 

   Aro-Heinilä, Esa
   MTT:n selvityksiä : 25 (MTT TaloustutkimusMTT, 2002)
   Tutkimuksessa tarkastellaan neljän tapausesimerkin avulla sianlihatuotannon ekotehokkuutta. Tapausesimerkit muodostavat tavanomainen ja luonnonmukainen tuotanto kahdella eri alueella, Etelä-Suomessa ja Tanskassa. ...
  • Monta rautaa tulessa - monialaisten tilojen vertailu muihin maaseutuyrityksiin 

   Rantamäki-Lahtinen, Leena
   MTT:n selvityksiä : 14 (MTT, 2002)
   Eräs vastaus niin maatalouden rakennemuutoksen aiheuttamiin muutospaineisiin kuin myös tarpeeseen saada muita tulonlähteitä maaseudulle on maatilatalouden monialaistaminen. Tämän selvityksen tavoitteena on kuvata sitä, ...
  • Talvitomaatin tuotantokustannus ja kannattavuus 

   Österman, Peter
   MTT:n selvityksiä : 13 (MTT, 2002)
   Tutkimuksen tavoite oli selvittää viljelyn tuotantokustannus ja kannattavuus tomaatin talvituotannossa.Tutkimus perustuu pääasiassa viljelykokeissa saatuihin satotasoihin sekä siinä käytettyjen tuotantopanosten määriin. ...
  • Sata vuotta tutkittua maataloustekniikkaa 

   Kallioniemi, Marja (toim.)
   MTT:n selvityksiä : 18 (MTT, 2002)
   MTT maatalousteknologian tutkimus (Vakola) juhli elokuussa 2002 tutkimusyksikön ja sen edeltäjien sadannen toimintavuoden täyttymistä, jolloin kaikille maatalousteknologiasta kiinnostuneille järjestettiin tilaisuus tutustua ...
  • Kokemäenjoen maatalousalueiden luonnonvaraselvitys Ernie-projekti 1999-2002 

   Yli-Viikari, Anja; Pietilä, Kirsti; Hietala-Koivu, Reija; Lehtonen, Heikki; Pirkkamaa, Juha; Vehmasto, Elina; Voutilainen, Pasi; Vuorio, Heli
   MTT:n selvityksiä : 6 (MTT, 2002)
   Tämä julkaisu on osa ERNIE -projektia (European Rivers Network - Integrated Environments 1998-2002), jossa tavoitteena on kehittää työkaluja ympäristön huomioon ottavan elinkeinotoiminnan käyttööön. Tässä julkaisussa ...
  • Hukkakaura 

   Jalli, Heikki; Paju, Riina
   MTT:n selvityksiä : 8 (MTT, 2002)
   Hukkakaura on lauhkeiden alueiden erityisesti viljoilla kasvava heinämäinen kertarikkakasvi. Seuraavien vuosien saastunnat perustuvat variseviin maassa hyvin säilyviin siemeniin. Siementen pitkä itämislepo ja siementen ...
  • Niittykasvien kasvupaikkavaatimukset maaperän suhteen 

   Jylhänkangas, Titta; Esala, Martti
   MTT:n selvityksiä : 3 (MTTMTT, 2002)
   Selvityksessä kartoitettiin, kirjallisuuteen perehtymällä, nykyinen tietämys niittykasvien kasvupaikkavaatimuksista maaperän suhteen. Selvitystä täydennettiin perinteisen maatalouden muovaamilta niityiltä, niittykasvien ...
  • Viljalajikkeiden taudinalttius virallisissa lajikekokeissa 1991-2001 

   Kangas, Arjo; Kedonperä, Auli; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Jauhiainen, Lauri; Mäkelä, Lea
   MTT:n selvityksiä : 9 (MTT, 2002)
   Virallisten lajikekokeiden perusteella arvioidaan uusien kasvilajikkeiden viljelyarvo. Viljoilla taudinkestävyyden merkitys osana viljelyarvoa on koko ajan lisääntynyt. Kasvitautien esiintymistä on havainnoitu viljojen ...
  • Osallistuva suunnittelu maatalouden ympäristöpolitiikassa : Viljelijöiden näkemyksiä osallistumisesta, vaikuttamismahdollisuuksista ja ympäristönhoidosta 

   Kröger, Laura
   MTT:n selvityksiä : 7 (MTT TaloustutkimusMTT, 2002)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli suunnitteluteoreettisen kirjallisuuden ja kahden esimerkkihankkeen avulla etsiä sellaisia hyviä osallistumiskäytäntöjä, jotka olisivat sovellettavissa myös maatalouspolitiikan sektorilla. ...
  • Suomalaisen maatalouskoneteollisuuden tulevaisuuden haasteet 

   Manni, Jukka; Riipinen, Tapio
   MTT:n selvityksiä : 21 (2002)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli a) arvioida suomalaisten maatalouskoneita valmistavien yritysten liiketoiminnallinen ja teknologinen nykytila b) selvittää maatalouskonemarkki-noiden tulevaisuudennäkymiä, tuote- ja ...
  • Maatalous menestyy, maaseutu menettää?: tapaustutkimus Etelä-Pohjanmaan maataloudesta 

   Mustakangas, Ella
   MTT:n selvityksiä : 20 (MTT TaloustutkimusMTT, 2002)
   Tutkimus koskee käsityksiä Etelä-Pohjanmaan maataloudesta ja sen kehittämisen lähtökohdista toimijoiden näkökulmasta. Kysymystä jäsennetään yhtäältä maatalouden monivaikutteisuuden, toisaalta kahden erilaisen kehittämisstrategian ...
  • Letuista samppanjaan 

   Tillgrén, Satu; Kupiainen, Terri
   MTT:n selvityksiä : 10 (MTT Taloustutkimus, 2002)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mansikan kulutusta ja kuluttajien käyttäytymistä tutkimalla mansikankuluttajien elämäntyylejä. Tutkimuksessa sovellettiin elämäntyylitutkimusta mansikankuluttajien elämäntyylien ...
  • Perunantuottaja vähittäis- ja tukkukaupan tavarantoimittajana 

   Kuorikoski, Riitta
   MTT:n selvityksiä : 24 (MTT, 2002)
   Tutkimuksessa selvitettiin vähittäiskaupan ruokaperunaostojen jakautumista eri hankintakanavien kesken sekä vähittäis- ja tukkukaupan edustajien näkemyksiä perunantoimittajien ja kaupan välisestä tavarantoimittajasuhteesta. ...
  • Maatalous, tietoyhteiskunta ja kestävä kehitys 

   Aakkula, Jyrki; Jokinen, Pekka; Lankoski, Leena; Nokkala, Marko
   MTT:n selvityksiä : 19 (MTT, 2002)
   Pilottitutkimuksen tehtävänä oli kartoittaa ne vaikutukset, joita tietoyhteiskunnalla voi olla maatalouden ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään kehitykseen. Tutkimuksen keskeisimpänä tavoitteena oli ...
  • Ympäristö ja eettisyys elintarviketuotannossa - todentamisen ja tuotteistamisen haasteet 

   Seppälä, Anu; Voutilainen, Pasi; Mikkola, Minna; Mäki-Tanila, Asko; Risku-Norja, Helmi; Soini, Katriina; Vehmasto, Elina; Yli-Viikari, Anja
   MTT:n selvityksiä : 11 (MTT, 2002)
   Suomalaisessa elintarviketuotannossa on viime vuosina panostettu runsaasti elintarvikkeiden laatuun ja tuotannon ympäristöarvojen kehittämiseen. Kuluttajan näkökulmasta elintarvikkeiden ympäristötiedon saatavuuden taso ...
  • Maatalouden materiaalivirrat, ekotehokkuus ja ravinnontuotannon kestävä kilpailukyky: aineiston ja menetelmän kuvaus 

   Risku-Norja, Helmi (toim); Mäenpää, Ilmo; Vanhala, Pekka; Koikkalainen, Kauko; Rikkonen, Pasi
   MTT:n selvityksiä : 27 (MTT, 2002)
   Maa- ja elintarviketalouteen sovellettuna ekotehokkuusajattelu tarkoittaa sitä, että pienemmillä tuotantopanoksilla tuotetaan enemmän ravitsemuksellisesti parempaa ruokaa ja keven-netään samalla ympäristökuormitusta. ...
  • Viljalajikkeiden taudinalttius virallisissa lajikekokeissa 1995-2002 

   Kangas, Arjo; Kedonperä, Auli; Laine, Antti; Niskanen, Markku; Salo, Yrjö; Vuorinen, Martti; Jauhiainen, Lauri; Mäkelä, Lea
   MTT:n selvityksiä : 22 (MTT, 2002)
   Virallisten lajikekokeiden tarkoituksena on kasvilajikkeiden viljelyarvon arviointi. Viljoilla lajikkeiden taudinkestävyyden merkitys viljelyarvon osana on koko ajan kasvanut. Tiedot lajikkeiden taudinkestävyydestä ...
  • Eläintautiriskien ekonomiaa 

   Niemi, Jarkko K.
   MTT:n selvityksiä : 12 (MTT, 2002)
   Eläintautipurkaukset ja niiden esiintymiseen liittyvä riski aiheuttavat kotieläintuottajille kustannuksia. Siten Suomen eläintautitilanne vaikuttaa kotimaisen elintarviketuotannon kilpailukykyyn. Lisäksi viimeaikaiset ...
  • Pihaton lypsyjärjestelmät 

   Manninen, Esa; Koskimäki, Olavi; Laitinen, Kaija; Pitkäranta, Jouni; Kivinen, Tapani; Lehtinen, Jarmo; Tertsunen, Sirpa
   MTT:n selvityksiä : 17 (MTT maatalousteknologian tutkimus (Vakola)MTT, 2002)
   Lypsytyö on 40 - 60 % karjan kokonaistyömenekistä. Lehmien puhtaus sekä tulo ja poistuminen lypsyasemalta vaikuttavat ratkaisevasti työmenekkiin. Ajokäytävät, keräilytila, lypsyaseman sisääntulo ja poistuminen tulee ...
  • Riskienhallinnan menetelmät elintarvikeketjussa 

   Suutarinen, Juha; Mattila, Tiina
   MTT:n selvityksiä : 5 (MTT, 2002)
   Elintarvikeketjun riskienhallinnan tehokas kehittäminen edellyttää, että tilanteesta ja ongelmista voidaan muodostaa kokonaiskuva. Tähän tarvitaan kaikkien osapuolien osaamisen ja tiedon yhdistämistä. Se on vaikeampaa, ...