JulkaisutyyppiMTT:n selvityksiäD4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

  • Aktiivitilojen viljelijöiden mielipiteitä investointituesta ja nuorten viljelijöiden aloitustuesta 

   Hirvi, Tero
   MTT:n selvityksiä : 79 (MTT, 2004)
   Tämä raportti perustuu MTT Taloustutkimuksen kannattavuuskirjanpitotiloille tekemään postikyselyyn. Kysely suoritettiin maalis-huhtikuussa 2004. Postikyselyn kysymysten osalta tässä on analysoitu vain investointitukeen ...
  • Alueellisten tekijöiden merkitys maaseudun yrityskeskittymien syntymiseen - esimerkkinä sikatalouden ja kutoma-alan yrityskeskittymät 

   Paavola, Virpi
   MTT:n selvityksiä : 45 (MTT, 2003)
   Yrityskeskittymillä on erityisen tärkeä merkitys maaseutualueille, sillä keskittymissä maaseudun yritykset voivat saavuttaa kilpailuetuja esimerkiksi yhteistyön avulla. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueellisten ...
  • An evaluation of the effects of national aids for Southern Finland 

   Puurunen, Maija; Hirvijoki, Mika; Turunen, Harri; Åberg, Johan
   Agrifood Research Working papersMTT:n selvityksiä : 57 (MTT, 2004)
   Arvioinnin tavoitteena oli selvittää vuonna 1999 sovittuun tukijärjestelmään (komission päätökset 97/428/EY ja 2000/167/EY) kuuluvien tukitoimenpiteiden toteuttamista ja vaikutuksia Suomen maatalouden yhdentymiseen yhteiseen ...
  • Benefits of agricultural and forestry machinery standardization in Finland 

   Teye, Frederick; Manni, Jukka; Olkinuora, Pekka
   Agrifood Research Working PapersMTT:n selvityksiä : 78 (MTT, 2004)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli arvioida maa- ja metsätalouskonealan standardisoinnin hyöty konevalmistajille ja muille yhteistyötahoille. Tutkimus toteutettiin yrityksille ja muille organisaatioille suunnattuna kyselynä. ...
  • CAP-uudistus Suomen maataloudessa 

   Lehtonen, Heikki (toim.)
   MTT:n selvityksiä : 62 (MTT, 2004)
  • Ekotuotteistamisen vihreä markkinointimalli - pienyritysten mahdollisuudet ja keinot 

   Pallari, Maarit
   MTT:n selvityksiä : 76 (MTT, 2004)
   Ympäristöarvoiltaan erilaistetut tuotteet ja palvelut tarjoavat uusia markkinointimahdollisuuksia maaseudun pienyrityksille. Ympäristöarvojen tuotteistaminen vaatii uudenlaisten tuotantotapojen omaksumista sekä innovatiivista ...
  • Elinkaariarvioinnin ja elinkaarikustannuslaskennan soveltaminen maaseudun pienyrityksiin 

   Pesonen, Inkeri; Voutilainen, Pasi; Seppälä, Anu; Kurppa, Sirpa
   MTT:n selvityksiä : 51 (MTT, 2003)
   Tämän selvityksen tavoitteena oli arvioida neljän maaseudun tuotteen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ja -kustannukset sekä kehittää elinkaari- ja elinkaarikustannusarvioinnin malli pienille ja keskisuurille ...
  • Elintarvikeketjun toimijoiden ja kuluttajien käsityksiä luomutuotannosta ja luomuruoasta 

   Sarkkinen, Eliisa; Jakosuo, Katri; Aakkula, Jyrki; Forsman-Hugg, Sari; Kottila, Marja-Riitta; Rönni, Päivi
   MTT:n selvityksiä : 124 (MTT, 2006)
   Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia käsityksiä elintarvikeketjun toimijoilla ja kuluttajilla on luomutuotannosta ja luomuruoasta ja eroavatko nämä käsitykset toisistaan. Tässä tutkimuksessa toimijoilla tarkoitettiin ...
  • Eläintautiriskien ekonomiaa 

   Niemi, Jarkko K.
   MTT:n selvityksiä : 12 (MTT, 2002)
   Eläintautipurkaukset ja niiden esiintymiseen liittyvä riski aiheuttavat kotieläintuottajille kustannuksia. Siten Suomen eläintautitilanne vaikuttaa kotimaisen elintarviketuotannon kilpailukykyyn. Lisäksi viimeaikaiset ...
  • Eläintautivahinkojen rahoitusvaihtoehdot: käytännöt, kannustimet ja kustannukset 

   Heikkilä, Jaakko; Niemi, Jarkko K.
   MTT:n selvityksiä : 168 (MTT, 2008)
   Euroopan Unionin eläinterveyspolitiikan yhdeksi kulmakiveksi on nousemassa eläintautien ennaltaehkäisy. Lisäksi tuottajien vastuuta tautivahinkojen rahoituksesta halutaan lisätä etenkin maissa, joissa on koettu mittavia ...
  • Emolehmien rantalaidunnuksen kehittäminen Oulun seudulla 

   Sonninen, Riikka; Järvi, Matti; Huuskonen, Arto; Kiljala, Janne
   MTT:n selvityksiä : 60 (MTT, 2004)
   Joka neljäs Suomesta hävinnyt tai maassamme uhanalainen laji on uhanalaistunut maatalouden synnyttämien avoimien biotooppien vähenemisen takia. Perinteisten maatalousympäristöjen katoaminen on merkittävin käynnissä oleva ...
  • Emolehmätuotanto Perämeren rantalaitumilla 

   Räisänen, Johanna; Ukkola, Outi; Järvi, Matti; Huuskonen, Arto; Kiljala, Janne; Nevalainen, Riikka
   MTT:n selvityksiä : 84 (MTT, 2005)
   Karjatalous perustui ennen rehuviljelyn käynnistymistä erilaisten niittymaiden ja luonnonlaitumien hyväksikäyttöön. Luonnonlaitumet ovat rehuviljelyn tehostumisen myötä kuitenkin lähes tyystin menettäneet merkityksensä ...
  • Ennakoiden kohti kestävää maataloutta - ympäristöteknologian tulevaisuuden mahdollisuudet maataloudessa vuoteen 2025. Loppuraportti 

   Rikkonen, Pasi; Aakkula, Jyrki; Grönroos, Juha; Haapala, Hannu; Manni, Jukka; Pyykkönen, Sonja; Tapio, Petri
   MTT:n selvityksiä : 116 (MTT, 2006)
   Tutkimusraportti perustuu "Ennakoiden kohti kestävää maataloutta" -hankkeen aikana tehtyyn Delfoi-tutkimukseen. Tutkimuksessa kartoitettiin ympäristöteknologian käytön tulevaisuuden mahdollisuuksia maataloudessa maa- ja ...
  • Esiselvitys kotieläintalouden ympäristökuormitusta vähentävien menetelmien ja tekniikoiden kustannuksista ja tehokkuudesta 

   Kallioniemi, Marja
   MTT:n selvityksiä : 23 (MTT, 2002)
   Esiselvityksen tavoitteena on ollut selvittää, mitä kotieläintuotannon ympäristökuormitusta vähentävien menetelmien ja tekniikoiden kustannustietoutta on jo valmiina olemassa ja laatia sen pohjalta esitys laajemmasta ...
  • Etelä-Suomen kansallisten tukien vaikutusten arviointi 

   Puurunen, Maija; Hirvijoki, Mika; Turunen, Harri; Åberg, Johan
   MTT:n selvityksiä : 57 (MTTMTT, 2004)
   Arvioinnin tavoitteena oli selvittää vuonna 1999 sovittuun tukijärjestelmään (komission päätökset 97/428/EY ja 2000/167/EY) kuuluvien tukitoimenpiteiden toteuttamista ja vaikutuksia Suomen maatalouden yhdentymiseen yhteiseen ...
  • Etelänjauhiaisen suoja-alueen kustannushyötyanalyysi 

   Heikkilä, Jaakko
   MTT:n selvityksiä : 170 (MTT, 2008)
   Erityisesti luonnonvaroihin perustuvat elinkeinot sekä ihmisten ja ympäristön terveys ovat alttiina vierasperäisille taudeille ja tuholaisille. Kansainvälisen turismin, liikenteen ja kaupan kasvaminen sekä muutokset ...
  • Etätyö maaseudulla kakkosasunnolla. Töissä lomalla luonnon helmassa 

   Komulainen, Virpi
   MTT:n selvityksiä : 136 (MTT, 2007)
   Työn tavoitteena oli tutkia, miksi ihmiset tekevät etätöitä kakkosasunnollaan maaseudulla ja miten työ sekä kesämökkielämä yhdistyvät. Lisäksi selvitettiin etätyötä tekevien ympäristösuhdetta ja etätyöntekijöiden ...
  • EU:n maitokiintiöjärjestelmän poistumisen vaikutukset Suomen maitosektorille 

   Lehtonen, Heikki (toim.)
   MTT:n selvityksiä : 144 (MTT, 2007)
   Maitotuotteiden hinnat ovat vuoden 2007 kuluessa nousseet nopeasti maailmanmarkkinoilla ja EU:ssa. Samalla myös rehukustannukset ovat nousseet kymmeniä prosentteja. Vaatimukset maitokiintiöiden poistamisesta tai nopeasta ...
  • Herukan lajikekokeet käytännön viljelmillä 

   Matala, Ville; Tuovinen, Tuomo; Lapveteläinen, Anja; Määttä, Kaisu
   MTT:n selvityksiä : 34 (MTT, 2003)
   Mustaherukan lajikekokeet perustettiin käytännön marjaviljelmille syksyllä 1997. Mukaan valittiin 17 koelajiketta ja verrannelajikkeeksi Öjebyn . Mustaherukkakokeita oli yhteensä 16 marjatilalla maan eri osissa, pääasiassa ...
  • Hevostalous maatiloilla 

   Tiilikainen, Sanna
   MTT:n selvityksiä : 67 (MTT, 2004)
   Tutkimuksessa on tarkasteltu hevostaloutta sitä päätuotantosuuntanaan harjoittavilla maatiloilla. Tavoitteena oli selvittää hevostalouden merkitystä maatiloille sekä hevostilojen rakennetta ja taloutta. Tutkimusaineistona ...