"Yli-Halla, Markku" - Selaus tekijän mukaan MTT:n julkaisusarjat

  • A comparison of nitrogen and carbon reserves in acid sulphate and non acid sulphate soils in western Finland 

   Paasonen-Kivekäs, Maija; Yli-Halla, Markku
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   Tavanomaisten viljelymaiden hiilestä ja typestä valtaosa on sitoutuneena muokkauskerroksen orgaaniseen ainekseen. Happamissa sulfaattimaissa on melko runsaasti orgaanista ainesta myös muokkauskerroksen alapuolella. ...
  • Classification of acid sulphate soils of Finland according to Soil taxonomy and the FAO/Unesco legend 

   Yli-Halla, Markku
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Suomessa luokitellaan happamiksi sulfaattimaiksi sellaiset maat, joissa kuivaamattomasta näytteestä mitattu maaprofiilin minimi-pH on alle 5 ja maan hapetus- pelkistyspotentiaali ensin nousee ja sitten laskee mentäessä ...
  • Compressive behaviour of the soil in buffer zones under different management practices in Finland 

   Räty, Mari; Horn, Rainer; Rasa, Kimmo; Yli-Halla, Markku; Pietola, Liisa
   Agricultural and Food Science : 2 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of FinlandMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2010)
   Hydrologiselta kannalta suojavyöhykkeiden ja -kaistojen tarkoitus on pintavalunnan hillitseminen ja imeynnän eli infiltraation edistäminen. Koska maan rakenne vaikuttaa keskeisesti suojavyöhykkeiden ja -kaistojen toimintaan, ...
  • Dynamics of land improvements under land tenure insecurity 

   Myyrä, Sami; Pietola, Kyösti; Yli-Halla, Markku
   MTT Discussion Papers : 13/2004 (MTT, 2004)
  • Editorial 

   Yli-Halla, Markku
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2007)
  • Editorial 

   Yli-Halla, Markku
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
  • Editorial 

   Yli-Halla, Markku
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
  • Evidence for the formation of Luvisols/Alfisols as a response to coupled pedogenic and anthropogenic influences in a clay soil in Finland 

   Yli-Halla, Markku; Mokma, Delbert L; Alakukku, Laura; Drees, Richard; Wilding, Larry P
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Kuivatus muuttaa maan ominaisuuksia monin tavoin. Savisedimentin kuivuminen saa aikaan kutistumista ja rakenteen muodostumista. Rakenteellisen kutistumisen seurauksena syntyvät makrohuokoset toimivat ilman ja veden sekä ...
  • Formation of a cultivated spodosol in east-central Finland 

   Yli-Halla, Markku; Mokma, Delbert L; Wilding, Lawrence P; Drees, L. Richard
   Agricultural and Food Science : 1 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2006)
   Karkeille hietamaille syntyneet podsolit ovat Suomen kehittyneimpiä maannoksia. Niitä tutkimalla saadaan uutta tietoa tämän koko pohjoisella havumetsävyöhykkeellä yleisen maannostyypin kehittymiseen johtaneista prosesseista, ...
  • Geostatistical prediction of clay percentage based on soil survey data 

   Talkkari, Ari; Jauhiainen, Lauri; Yli-Halla, Markku
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2002)
   Täsmäviljelyssä pellot jaetaan käsittelyvyöhykkeisiin maaperän ominaisuuksien alueellisen vaihtelun mukaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli analysoida viljelymaan savespitoisuuden alueellista vaihtelua viljavuusanalyy ...
  • Influence of sodium and potassium fertilization on sodium concentration of timothy 

   Peltovuori, Tommi; Yli-Halla, Markku
   Agricultural and Food Science in Finland : 3 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Suomessa nurmikasvien natriumpitoisuus on paljon pienempi kuin lypsykarjan rehun pitoisuudeksi suositellaan. Nurmirehun Napitoisuuden kohottaminen parantaisi sen ravitsemuksellista laatua ja lisäisi joidenkin tutkimuksien ...
  • Land improvements under land tenure insecurity : the case of pH and phosphate in Finland 

   Myyrä, Sami; Ketoja, Elise; Yli-Halla, Markku; Pietola, Kyösti
   MTT Discussion Papers : 5/2004 (MTT, 2004)
  • Measured and simulated effects of sophisticated drainage techniques on groundwater level and runoff hydrochemistry in areas of boreal acid sulphate soils 

   Bärlund, Ilona; Tattari, Sirkka; Yli-Halla, Markku; Åström, Mats
   Agricultural and Food Science : 1 (Agricultural and Forestry Experiment Station, School of Agriculture and Land Resources Management, University of Alaska FairbanksMTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2005)
   To abate the environmental problems caused by the severe acidity and high metal concentrations in rivers draining acid sulphate (AS) soils of Western Finland, control drainage (CD) and lime filter drainage (LFD), and their ...
  • Minskning av miljörisker orsakade av sura sulfatjordar Handbok för reglering av grundvattennivån 

   Uusi-Kämppä, Jaana; Virtanen, Seija; Rosendahl, Rainer; Österholm, Peter; Mäensivu, Merja; Westberg, Vincent; Regina, Kristiina; Ylivainio, Kari; Yli-Halla, Markku; Edén, Peter; Turtola, Eila
   MTT Raportti : 89 (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, 2013)
   I västra och södra Finlands kustområden finns sura sulfatjordar (alunjordar) som tidigare utgjort havsbotten. I havsbottnens syrefria miljöer omvandlades svavelföreningar i växtrester och havsvattnets sulfat till sulfider ...
  • Numeerinen Suomen maannostietokanta mittakaavassa 1:250 000 pilottihanke 

   Yli-Halla, Markku; Talkkari, Ari; Nyholm, Rainer; Nevalainen, Raimo; Lerssi, Jouni; Väänänen, Tapio; Tamminen, Pekka; Starr, Michael
   MTT:n selvityksiä : 44 (MTT, 2003)
   Eurooppalaisen maankäyttö- ja ympäristöpolitiikan luomista on vaikeuttanut digitaalisen spatiaalisen maaperätiedon puute. Suomessakin maaperää koskevaa tietoa (dataa) on paljon tarjolla, mutta se on hajallaan eri lähteissä, ...
  • Pellon hallintaoikeuden yhteys maanparannuksiin - esimerkkinä kalkitus ja fosforilannoitus 

   Myyrä, Sami; Ketoja, Elise; Yli-Halla, Markku
   MTT:n selvityksiä : 37 (MTTMTT, 2003)
   Pellon kasvukunto vaikuttaa ratkaisevasti luonnon resurssien hyödyntämiseen, maatalouden aiheuttamaan ympäristökuormitukseen, elintarvikkeiden tarjontaan ja näin myös koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Maan kasvukunnosta ...
  • Quality of the ryegrass and lettuce yields as affected by selenium fertilization 

   Hartikainen, Helinä; Ekholm, Päivi; Piironen, Vieno; Xue, Tailin; Koivu, Terhi; Yli-Halla, Markku
   Agricultural and Food Science in Finland : 5-6 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1997)
   Seleeni on ihmisille ja eläimille välttämätön alkuaine, jonka puute yhdessä E-vitamiinin puutteen kanssa lisää hapettumisvaurioiden riskiä soluissa. Suurina annoksina se on kuitenkin myrkyllinen. Suomessa maaperässä on ...
  • Siemen-, tärkkelys- ja lastuperunan viljelyn erityispiirteitä Suomessa 

   Lemola, Riitta; Ojanen, Hannu; Hannukkala, Asko; Siimes, Katri; Yli-Halla, Markku
   Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja. Sarja A : 88 (Maatalouden tutkimuskeskus, 2000)
   Lohkokohtaisia tietoja viljelykierroista, viljavuusluvuista ja tuotantopanoksista kerättiin perunan sopimusviljelijöiltä yhteensä 795 ha:n alalta. Tietoa perunasadon ulkoisesta laadusta ja kasvitaudeista kerättiin tärkkelys- ...
  • Soil parameter variability affecting simulated fieldscale water balance, erosion and phosphorus losses 

   Bärlund, Ilona; Tattari, Sirkka; Puustinen, Markku; Koskiaho, Jari; Yli-Halla, Markku; Posch, Maximilian
   Agricultural and Food Science : 3-4 (MTT Agrifood Research FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 2009)
   Peltomittakaavaista mallinnusta käytetään yleisesti silloin, kun tarkastellaan prosessien kuten pintavalunnan ja perkolaation välisiä riippuvuussuhteita, arvioidaan toimenpiteitä maataloudesta tulevien huuhtoumien ...
  • Soil temperature regimes in Finland 

   Yli-Halla, Markku; Mokma, Delbert L.
   Agricultural and Food Science in Finland : 4 (Agricultural Research Centre of FinlandThe Scientific Agricultural Society of Finland, 1998)
   Amerikkalaista alkuperää olevassa maannosten luokitteluun kehitetyssä Soil Taxonomy -järjestelmässä käytetään yhtenä luokitteluperusteena maan lämpötilaa 50 cm syvyydessä. Maan lämpötila vaikuttaa varsinkin viileiden ...