JulkaisutyyppiG2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö