- Selaus nimekkeen mukaan Metlan työraportteja

  • Practical testing of Scots pine cutting propagation a joint Metla-Skogforsk-Silava project 

   Högberg, Karl-Anders; Hajek, Jörgen; Gailis, Arnis; Stenvall, Niina; Zarina, Inga; Teivonen, Satu; Aronen, Tuija
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 198 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Testing of candidates as clones would greatly benefit breeding of Scots pine (Pinus sylvestris L.),but has not been applied because vegetative propagation is difficult. With a common interest in Scotspine breeding, forest ...
  • Preface 

   Horne, Paula; Kokko, Kai
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 1 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Preface 

   Sievänen, Tuija; Tuulentie, S.
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Proceedings of the Conference on Policy Instruments for Safeguarding Forest Biodiversity Legal and Economic Viewpoints. The Fifth International BIOECON Conference 15th 16th January 2004, House of Estates, Helsinki 

   Horne, Paula; Tönnes, Susan; Koskela, Terhi; Metsäntutkimuslaitos / Vantaa
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 1 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2004)
   The fifth seminar of the EU project Biodiversity and Economics for Conservation (BIOECON) was held in Helsinki, Finland, on the 15th 16th January 2004. The seminar was hosted by the Finnish Forest Research Institute (Metla) ...
  • Profiling recreational users of national parks, national hiking areas and wilderness areas in Finland 

   Pouta, Eija; Sievänen, Tuija; Neuvonen, Marjo
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Profitability of wood harvesting enterprises 

   Penttinen, Markku; Mikkola, Jarmo; Rummukainen, Arto
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 126 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2009)
   The forest machine business is about 50 years old. The rapid technical development of machinery increased productivity up to the end of last century. In 2007, the total value of round and energy wood harvesting and ...
  • Property rights for biodiversity conservation and development: an analysis of extractive reserves in the Brazilian Amazon 

   Goeschl, Timo; Camargo Igliori, Danilo
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 1 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Push and pull assemblages for modelling visitor’s flows in complex landscapes 

   Dumont, Barbara; Gulinck, Hubert
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Pusikoita vai puuntuotantoa? Tutkimuspäivä Rovaniemellä 11.12.2014 

   Jalkanen, Risto; Murtovaara, Irene; Varmola, Martti; Metsäntutkimuslaitos / Pohjois-Suomen alueyksikkö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 321 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Tämän työraportin artikkelit ovat kooste Metsäntutkimuslaitoksen Rovaniemen tutkimusyksikön järjestämän tutkimuspäivän esitelmistä. Tutkimuspäivä pidettiin Lapin ammattikorkeakoulun tiloissa Rovaniemellä 11.12.2014. Kaikki ...
  • Puubiomassan mittaustarpeet ja kehittämisnäkemykset 

   Pirhonen, Ilkka; Antikainen, Jukka; Lindblad, Jari; Verkasalo, Erkki
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 278 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   Puutavaran ja -tuotteiden mittaus on oleellinen osa metsäbiotalouden toimintaa. Puuta mitataan koko tuotantoketjun ajan alkaen metsän inventoinnista aina lopullisiin jalosteisiin saakka. Mittaustarpeet ja mittausmenetelmät ...
  • Puumarkkinoiden toimivuus ja kehittämiskohteet 

   Kurki, Piia; Mutanen, Antti; Mikkola, Eero; Leppänen, Jussi; Hänninen, Riitta
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 242 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2012)
   Puumarkkinoiden toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti globalisaation ja paperin kysyntään vaikuttavan sähköisen viestinnän kehityksen myötä. Samalla puukauppa on muuttunut aiempaa markkinalähtöisemmäksi ja ...
  • Puumateriaalien terveysvaikutukset sisäkäytössä - Kirjallisuuskatsaus 

   Muilu-Mäkelä, Riina; Haavisto, Maarit; Uusitalo, Jori
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 320 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Erityisesti asuntorakentamisella on merkittävä vaikutus tulevaisuuden energia- ja ilmastovelvoitteiden täyttämisessä. Kun taloista rakennetaan entistä energiatehokkaampia ja tiiviimpiä, on ihmisten terveyteen vaikuttavat ...
  • Puun tarjonta Suomessa aluetason ekonometrinen tarkastelu 1983 -2004 

   Hänninen, Riitta; Mutanen, Antti; Toppinen, Anne
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 29 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
   Työn tavoitteena on selvittää ekonometrisen analyysin avulla yksityismetsänomistajien puun tarjontaan vaikuttavien tekijöiden vaihtelua aluetasolla Suomessa. Metsäkeskusten oletetaan muodostavan Tarkasteltavat aluetason ...
  • Puunjalostusteollisuuden Venäjän liiketoiminnan ja toimintaympäristön nykytila ja kehitysnäkymät - Suomalaisyritysten tilannearvio 

   Rimmler, Thomas; Pirhonen, Ilkka; Leinonen, Timo
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 306 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Tutkimus tarjoaa ajankohtaista tietoa alalla Venäjällä tapahtuvasta ja sinne suuntautuvasta liiketoiminnasta. Tarkastelun kohteina ovat yritysten liiketoimintaan ja investointi-ilmapiiriin vaikuttavat poltiikantoimet, ...
  • Puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki. PKM-tutkimusohjelman tulokset ja niiden hyödyntäminen 

   Verkasalo, Erkki; Karvinen, Leena; Metsäntutkimuslaitos / Itä-Suomen alueyksikkö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 251 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2012)
   Raportissa tarkastellaan puuraaka-aineen käytön laajentamisen ja puutuotteiden valmistuksen monipuolistamisen mahdollisuuksia Suomen puutuoteteollisuudessa, puutuotemarkkinoihin ja puutuotteiden menekkiin liittyviä kysymyksiä ...
  • Puurakentamisen suomalais-venäläinen liiketoiminta Venäjällä – vientikaupasta verkostoihin 

   Marttila, Juhani; Ollonqvist, Pekka
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 151 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Rakentamisen puutuoteteollisuuden suomalais-venäläinen yhteistyö on syventynyt merkittävästi 1990- ja 2000-luvulla. Tähänastinen onnistuminen Venäjällä on ollut vaihtelevaa osittain liiketoimintakulttuurin erojen vuoksi. ...
  • Puuta koskemattoman mittauksen mahdollisuudet ja menetelmiä raakapuun laadun määritykseen 

   Pesonen, Erkki; Mäkinen, Harri; Verkasalo, Erkki
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 173 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Raakapuun laadun määritystä on kehitettävä entistä kustannustehokkaammaksi, tarkemmaksi ja nopeammaksi, arvoketjuille lisähyötyjä tuottavaksi ja nykyaikaiseen informaation hankintaan, hallintaan ja käyttöön soveltuvaksi. ...
  • Puutavaralajien tuoretiheyden alueellinen vaihtelu mittausasemien vastaanottomittauksessa 

   Kainulainen, Jouni; Lindblad, Jari
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 19 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2005)
   Puutavaran kaukokuljetusmaksujen perusteena käytetään sekä massan että tilavuuden mittausta. Puutavaran tehdasvastaanotoissa tilavuus on lähes aina mitattavissa. Massan mittaukseen on hyvät valmiudet puumassa- ja paperitehtaiden ...
  • Puutuoteteollisuuden tulevaisuus ja puurakentamisen mahdollisuudet 

   Hänninen, Riitta; Toppinen, Anne; Verkasalo, Erkki; Ollonqvist, Pekka; Rimmler, Thomas; Enroth, Raija-Riitta; Toivonen, Ritva
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 49 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   Suomen puutuoteteollisuuteen vaikuttavat seuraavan kymmenen vuoden aikana monet toimintaympäristön muutokset, jotka tuovat haasteita alan kehittämiselle. Keskeisellä markkina-alueella Länsi-Euroopassa sahatavaran kysynnän ...
  • Puutuotteiden kierrätys Finnish Wood Research Oy:n osarahoittaman esiselvityshankkeen loppuraportti 

   Pirhonen, Ilkka; Heräjärvi, Henrik; Saukkola, Pekka; Räty, Tarmo; Verkasalo, Erkki
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 191 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Tämän esiselvityksen tavoitteena on ollut käytöstä poistetun puun kierrätyksen tämän hetkisen tilan selvittäminen Suomessa ja Euroopassa. Työssä tarkasteltiin myös kierrätyksen yleistymiseen tähtäävän normiohjauksen nykytilaa ...