Metsätilastotiedote

 

ISSN 1797-3074 sekä Suomen virallinen tiasto 1796-0479

Ilmestyi vuosina 2008-2014, juokseva numerointi vuosittain. viimeinen 53/2014.

Jatkoi julkaisua Metsätilastotiedote (painetttu) ISSN 0395-9124, josta ilmestyivät numerot 1 (1983) - 895 (2007).

Julkaisuun on sulautunut Puumarkkinatiedote ISSN 0782-3738

Julkaisija: Metsäntutkimuslaitos. Metsätilastollinen tietopalvelu

Tiedote sisälsi seuraavat alasarjat: Markkinapuun hakkuut ja metsätalouden työvoima, Markkinapuun hakkuut metsälautakunta-alueittain, Yksityismetsien raakapuun hintatilasto, Metsänhoito- ja perusparannustyöt, Raakapuun käyttö Suomessa, Hakkuukertymä ja puuston poistuma metsälautakuntien alueittain, Yksityismetsänomistajien puun kasvatuksen kulut.

Vuodesta 2006 alkaen aihealuesarja Maa-, metsä- ja kalatalous ilman numerointitietoja ja ISSN-numeroa.

Uutiset

Huom! Jatkuu ilman numerointia Luonnonvarakeskuksen tilastojulkistuksina: Metsätllastot [verkkojulkaisu] Saantitapa: http://stat.luke.fi/metsa. Saatavissa mm. seuraavat tilastot: Energiapuun kauppa, Hakkuukertymä ja puuston poistuma, Kantorahatulot, Metsä sijoituskohteena, Metsämaan omistus, Metsänhoito- ja metsänparannustyöt, Metsäteollisuuden puunkäyttö, Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, Metsäteollisuus ry:n puukaupan viikkoseuranta, Metsävarat ja Metsien suojelu, Piensahat, Pientalojen polttopuun käyttö, Puun energiakäyttö, Puun kokonaiskäyttö, Puupelletit, Teollisuuspuun hakkuut alueittain, Teollisuuspuun hakkuut ja työvoima, Teollisuuspuun kauppa, Yksityismetsätalouden liiketulos. Kts. kuvaukset