JulkaisutyyppiMetlan julkaisusarjatA1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

  • Avohakkuumaiseman visuaalinen laatu. 

   Karjalainen, Eeva
   Folia Forestalia : 3 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1995)
   Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä avohakkuumaiseman ominaisuudet vaikuttavat hakkuun visuaaliseen laatuun. Lisäksi tutkittiin, millaisia mielikuvia hakkuuaukot herättävät ja miten ihmisen tausta vaikuttaa hakkuun kokemiseen. ...
  • Ensiharvennuksen viivästymisen ja harvennusvoimakkuuden vaikutus nuoren männikön kehitykseen. 

   Hynynen, Jari; Saramäki, Jussi
   Folia Forestalia : 2 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1995)
   Tutkimuksessa tarkastellaan yhdeksän nuoreen ensiharvennusvaiheen (valtapituus 12,0–13,9 m) männikköön perustetun faktorikokeen (3 harvennusastetta x 3 lannoitusastetta) perusteella harvennuksen viivästymisen vaikutusta ...
  • Etelä-Suomen raakapuuvarat laskennalliseen pölkytykseen perustuen. 

   Ahonen, Olli-Pekka; Mäkelä, Helena
   Folia Forestalia : 3 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1995)
   Tutkimuksessa selvitettiin Etelä-Suomen havutukkipuun jakautuminen eri laaturyhmiin. Mänty- ja kuusirungoilla laaturyhminä olivat oksaton ja kyhmytön tyvitukki, kuivaoksainen väli- tai tyvitukki sekä terveoksainen latvatukki. ...
  • Hakkuukoneen kuljettajakurssilaisten sijoittuminen työelämään. 

   Juntunen, Marja-Liisa
   Folia Forestalia : 1 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
   Vuodesta 1988 lähtien on jo työelämässä olleita aikuisopiskelijoita koulutettu metsäoppilaitoksissa hakkuukoneen kuljettajiksi viiden kuukauden kestoisilla metsäkoneenkäytön jatkolinjoilla. Tutkimuksessa on seurattu vuosina ...
  • Hakkuukoneenkuljettajien aikuiskoulutus oppilaiden arvioimana. 

   Juntunen, Marja-Liisa
   Folia Forestalia : 4 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1995)
   Tutkimuksessa selvitettiin metsäoppilaitoksissa metsäkoneenkäytön jatkolinjoilla vuosina 1989–1991 olleiden oppilaiden taustatietoja ja erityisesti sitä, miten oppilaat täyttivät kurssien pääsyvaatimukset. Oppilaiden ...
  • Hakkuutähteen, karsijan puujätteen, sahan kuorijätteen ja kantojen murskaaminen Morbark 1200 -murskaimella. 

   Pulkkinen, Päivi; Asikainen, Antti
   Folia Forestalia : 1 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
   Tutkimuksessa selvitettiin Morbark 1200 -murskaimen soveltuvuutta hakkuutähteen, karsijan puujätteen ja sahan kuorijätteen sekä kantojen murskaamiseen. Murskattava materiaali kuormataan Morbark 1200 -murskaimeen suppilomaisen ...
  • Juurilahoa aiheuttavan yksitumaisen Rhizoctonia-sienen torjunta kuumavesikäsittelyllä. 

   Iivonen, Sari; Lilja, Arja; Tervo, Leo
   Folia Forestalia : 1 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
   Työssä tutkittiin juurilahoa aiheuttavan yksitumaisen Rhizoctonia sp. -sienen torjuntaa kuumavesikäsittelyllä. Tavoitteena oli selvittää, mikä lämpötila ja upotusaika on riittävä sienen rihmaston ja kestoasteiden eli ...
  • Kaksijaksoisen kuusi-koivu-sekametsikön kasvu. 

   Mielikäinen, Kari; Valkonen, Sauli
   Folia Forestalia : 2 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1995)
   Tutkimuksessa tarkasteltiin nuoren kuusikon kasvattamista koivuylispuuston alla. Tutkimusongelmana oli selvittää, kuinka paljon tiheydeltään ja kooltaan vaihteleva koivuylispuusto tuottaa puuta ja kuinka paljon se hidastaa ...
  • Kansalaismielipide metsien suojelusta ja talouskäytöstä. 

   Hänninen, Harri; Karppinen, Heimo
   Folia Forestalia : 1 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
   Tutkimuksessa tarkasteltiin suuren yleisön metsien talouskäyttöön ja suojeluun liittyviä asenteita haastatteluaineiston perusteella. Kansalaisista runsas kolmasosa oli luettavissa metsien talouskäytön lisäämistä kannattaviin ...
  • Kasvupaikkojen puuntuotoskyvyn ja puuston kasvun alueellinen vaihtelu Pohjanmaan rannikolta sisämaahan. 

   Karlsson, Kristian
   Folia Forestalia : 2 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
   Tutkimuksessa tarkasteltiin kangasmaiden valtapituusboniteetin ja puuston vuotuisen tilavuuskasvun länsi–itä-suuntaista vaihtelua Suomessa. Aineisto oli peräisin valtakunnan metsien inventoinneista vuosilta 1971–75, 1977–83 ...
  • Koivun paakkutaimien juurten kasvupotentiaali ja istutusajankohta. 

   Rikala, Risto
   Folia Forestalia : 2 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
   Koivun paakkutaimia on istutettu perinteisesti yksivuotisina, kylvövuotta seuraavana keväänä ennen lehtien puhkeamista. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan mahdollisuutta istuttaa taimet jo kylvövuoden kesällä ja syksyllä. ...
  • Kuusen- ja koivuntaimien alkukehitys korven uudistamisaloilla. 

   Moilanen, Mikko; Ferm, Ari; Issakainen, Jorma
   Folia Forestalia : 2 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1995)
   Taimien alkukehitystä tutkittiin 1980-luvulla viidellä korpisuon uudistusalalla Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Lapissa. Avohakkuun seurauksena tutkimuskohteille vakiintui runsaasti hieskoivua ja vaihtelevasti kuusialikasvosta ...
  • Lehtikuusitukkien mittaus. 

   Verkasalo, Erkki; Aaltio, Hannu
   Folia Forestalia : 1 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1994)
   Etelä-Suomen järvialueelta kerätystä 1817 lehtikuusitukin aineistosta tutkittiin tukkien latva- ja keskusmuotolukua, kapenemista ja latvakuoren paksuutta ja tehtiin vertailuja vastaavan alueen mänty- ja kuusitukkeihin. ...
  • Leimikon ennakkomittauksen ajanmenekki. 

   Uusitalo, Jori; Kivinen, Veli-Pekka
   Folia Forestalia : 2 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1994)
   Leimikon ennakkomittauksella tarkoitetaan kevyttä otantaan perustuvaa pystymittausta, jonka tavoitteena on tuottaa ennakkotietoa jalostukseen tulevan leimikon puulajikohtaisista läpimitta-, pituus- ja laatujakaumista. ...
  • Luonnon muutosten havainnointi ja merkitys kuvaparien arviointi -menetelmää käyttäen. 

   Kilpeläinen, Tuija
   Folia Forestalia : 4 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1995)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia havaintoja eräoppaat, metsätieteilijät ja biologit tekivät dioina kuvatuista luonnonympäristön muutoksista sekä millaisia merkityksiä he näille muutoksille antoivat. ...
  • Lyhytpäiväkäsittely kuusen paakkutaimien kasvatuksessa. 

   Luoranen, Jaana; Puttonen, Pasi; Rikala, Risto
   Folia Forestalia : 1 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1994)
   Lyhytpäivä (LP)-käsittelyn soveltuvuutta kuusen (Picea abies (L.) Karst.) paakkutaimien kasvatukseen tutkittiin taimitarhalla kahden kasvukauden aikana. Tutkittavina olivat maalis-, huhti- ja kesäkuussa kylvetyt, taimitarhaan ...
  • Lyhytpäiväkäsittely ulkomaisten havupuiden taimien karaisussa. 

   Konttinen, Kyösti; Rikala, Risto
   Folia Forestalia : 3 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
   <p>Lyhytpäivä (LP)-käsittelyn käyttöä 1-vuotiaiden ulkomaisten havupuiden taimien karaisemisessa tutkittiin 10 puulajilla: palsamipihdalla (<i>Abies balsamea</i> (L.) Mill.), harmaapihdalla (<i>A. concolor</i> (Gordon & ...
  • Maiseman huomioonottavan metsikkökuvioinnin tuottaminen paikkatietojärjestelmällä. 

   Store, Ron
   Folia Forestalia : 3 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
   Tutkimuksessa kehitettiin menetelmä, jossa paikkatietojärjestelmän avulla tarkennetaan metsäsuunnittelussa käytettävää puuston ja kasvupaikan perusteella tehtyä metsikkökuviointia maisemallisesti tärkeissä kohteissa, kuten ...
  • Metsänomistajien metsätaloudellinen käyttäytyminen ammattiasemaryhmittäin. 

   Ripatti, Pekka
   Folia Forestalia : 3 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1995)
   Tutkimuksessa tarkastellaan metsänomistajien taustapiirteitä ja metsätaloudellista käyttäytymistä ammattiasemaryhmittäin. Vuonna 1990 eläkeläisiä oli 36 prosenttia, palkansaajia noin kolmasosa, maatalousyrittäjiä runsas ...
  • Metsänomistajien puukaupallinen toiminta. 

   Ollonqvist, Pekka; Heikkinen, Veli-Pekka
   Folia Forestalia : 4 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
   Tutkimuksessa selvitettiin yksityismetsänomistajien toimintaa puukaupassa ja puuntarjonnan sopeutusta kantohintojen muutoksiin. Puunmyyjät ryhmiteltiin puukauppaan liittyvien tavoitteiden ja puukaupallisen informaation ...