- Selaus nimekkeen mukaan Metlan työraportteja

  • Metsäpuiden siemenhuollon laatuketju - Hankkeen loppuraportti 

   Helenius, Pekka
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 160 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Raportissa esitellään tulokset Metsäntutkimuslaitoksen Haapastensyrjän jalostusasemalla ja Suonenjoen yksikössä vuosina 2008 2010 ulkopuolisella rahoituksella toteutetusta kaksivuotisesta metsäpuiden siemenhuollon ...
  • Metsäpuiden siementuotannon tulevaisuus - organisaatiorakenne ja julkinen rahoitus 

   Niemi, Karoliina
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 185 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Metsäpuiden siementuotannon uudelleen organisointi -hankkeen tavoitteena oli selvittää vaihtoehtoisia toimintamalleja, joiden avulla turvataan geneettisesti ja fysiologisesti laadukkaan sekä kasvupaikan olosuhteisiin ...
  • Metsäsektorin sosiaalisen kestävyyden mittarit taustaselvitys 

   Huhtala, Maija; Hytönen, Marjatta; Sievänen, Tuija; Wallenius, Pauli
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 44 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   Tämä raportti on taustaselvitys Kansallisen metsäohjelman (KMO) ja alueellisten metsäohjelmien seurantatyölle. Tavoitteena oli kartoittaa ja tunnistaa mittareita, joiden avulla sosiaalista kestävyyttä voidaan mitata ja ...
  • Metsäsertifioinnin ekotehokkuus 

   Nieminen, Anu
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 39 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
   Metsäsertifioinnin tarkoituksena on taata, että metsien hoito ja käyttö vastaa edeltäkäsin asetettuja ekologisia, ekonomisia ja sosiaalisia standardeja. Suomen talousmetsistä on sertifioitu FFCS-metsäsertifiointijärjestelmän ...
  • Metsätaloudessa vesistöjen ja pienvesien suojavyöhykkeille asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen 

   Saari, Päivi; Finér, Leena; Laurén, Ari
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 124 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2009)
   Metsätalouden vesistökuormituksen vähentäminen on eräs Kansallisen metsäohjelman 2015 tavoitteista (Valtioneuvoston periaatepäätös 27.3.2008), jolla pyritään Euroopan Unionin (EU) vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) ...
  • Metsäteknologiasektorin visio ja tiekartta vuoteen 2020 

   Asikainen, Antti; Ala-Fossi, Antti; Visala, Arto; Pulkkinen, Päivi
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 8 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2005)
   Kun perinteisessä puunjalostuksessa ja -korjuussa työpaikat ovat vähentyneet jatkuvasti, metsäkoneiden valmistuksessa työpaikkojen lukumäärä on kasvanut. Euroopassa ja laajemminkin koko maailmassa on tapahtumassa ...
  • Metsätuhojen esiintyminen 11. VMI:n koeloilla vuonna 2012 

   Nevalainen, Seppo; Korhonen, Kari T.; Ihalainen, Antti
   Metlan työraportteja : 269 (Metsäntutkimuslaitos, 2013)
  • Metsätuhot vuonna 2012 

   Heino, Esa; Pouttu, Antti; Metsäntutkimuslaitos / Etelä-Suomen alueyksikkö; Metsäntutkimuslaitos / Länsi-Suomen alueyksikkö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 269 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   Metsätuhot olivat vuonna 2012 kokonaisuutena ottaen Suomessa tavanomaisia. Juurikääpälajien levinneisyyskartoituksissa on havaittu männyntyvitervastautia aiheuttavan männynjuurikäävän olevan lännessä pelättyäkin yleisempi ...
  • Metsätuhot vuonna 2013 

   Heino, Esa; Pouttu, Antti; Metsäntutkimuslaitos / Etelä-Suomen alueyksikkö; Metsäntutkimuslaitos / Länsi-Suomen alueyksikkö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 295 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Kartoituksen tulokset vahvistavat käsitystä, jonka mukaan kuusenjuurikääpää esiintyy ainakin Oulun korkeudella. Mustakorosta on lukuisia havaintoja Pohjois-Savon ja sitä ympäröivien maakuntien alueelta. Kirjanpainajakannat ...
  • Metsävaratiedon ylläpito metsäsuunnittelua varten 

   Hyvönen, Pekka; Korhonen, Kari T.
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 88 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   Tutkimuksen päätavoitteina oli selvittää metsävaratiedon jatkuvan ajantasaistuksen järjestämistä, kustannustehokkuutta ja neuvonnallisia vaikutuksia yksityismetsien metsäsuunnittelua varten. Testialueina oli kaksi ...
  • Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet 

   Markkola, Juha-Matti; Bergroth, Jouni; Jylhä, Paula; Kannisto, Kari; Kämäri, Hannu; Rantala, Juho; Uusitalo, Jori
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 95 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   Metsuri- ja metsäpalveluyrittäjyys on varsin uusi asia Suomessa ja siihen liittyvät ilmiöt ja tosiasiat tunnetaan vielä varsin huonosti. Tutkimusraportissa tarkastellaan metsäyrittäjyyden edistämistä ja kehittämismahdollisuuksia, ...
  • MITMIOMBO Management of Indigenous Tree Species for Ecosystem Restoration and Wood Production in Semi-Arid Miombo Woodlands in Eastern Africa. Proceedings of the First MITMIOMBO Project Workshop held in Morogoro, Tanzania, 6th 12th February 2007 

   Varmola, Martti; Valkonen, Sauli; Tapaninen, Sirkka; Metsäntutkimuslaitos / Vantaa
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 50 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   MITMIOMBO Management of Indigenous Tree Species for Ecosystem Restoration and Wood Production in Semi-arid Miombo Woodlands in Eastern Africa is a two-year project partly funded by the European Commission (FP6, INCO/SSA). ...
  • Mittausmenetelmien erot männyn tyviosan tilavuuden mittauksessa - Esitutkimusraportti 

   Lindblad, Jari; Antikainen, Jukka; Wall, Tapio
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 303 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Hakkuukonemittauksessa runkojen tyvipölkkyjen tyviosan läpimitat määritetään laskennallisesti puulajikohtaisillatyviprofiilifunktioilla. Tyviosalla tarkoitetaan 1,3 metrin pituista rungonosaa rungon kaatosahauksesta lähtien. ...
  • Modeling energy and climate policy in the Finnish forest sector 

   Hetemäki, Lauri; Kangas, Hanna-Liisa; Laturi, Jani; Lintunen, Jussi; Uusivuori, Jussi
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 146 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   The development and structural changes that the forest sector in Finland is going through emphasizes the need to modify the forest policies in Finland. A shift from a focus on timber production and traditional forestry ...
  • Monimuotoisuuden ja metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen kuntien virkistysmetsissä ja valtion retkeilyalueilla 

   Hamberg, Leena; Löfström, Irja
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 113 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2009)
   Virkistysmetsiin ja retkeilyalueisiin kohdistuu monenlaisia, osin ristiriitaisiakin odotuksia. Niiden toivotaan tarjoavan erilaisia virkistysmahdollisuuksia ulkoilijoille ja metsäeliöstölle sopivia elinympäristöjä. Samalla ...
  • Monimuotoisuuden turvaaminen ja organisaatioiden välinen yhteistyö METSOn verkkokysely metsäkeskuksille, alueellisille ympäristökeskuksille ja metsänhoitoyhdistyksille 

   Kumela, Hanna; Koskela, Terhi; Syrjänen, Kimmo; Horne, Paula
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 58 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   Raportissa tarkastellaan metsäkeskusten ja alueellisten ympäristökeskusten sekä metsänhoitoyhdistysten näkemyksiä metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinovalikoimasta ja sen kehittämistarpeista sekä yhteistyön kehittämisestä ...
  • Monitoring and management of recreation in protected areas: the contributions and limitations of science 

   Cole, David N.
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Monitoring and managing recreational use in backcountry landscapes using computer-based simulation modeling 

   Lawson, Steve; Itami, Robert; Gimblett, Randy; Manning, Robert
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Männyn ravinnetilan pitkäaikainen vaihtelu ojitetuilla rämeillä - koesarjan esittely ja alustavia tuloksia 

   Moilanen, Mikko; Hytönen, Jyrki
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 301 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Tutkimustieto ojitusaluemetsien ravinnetilan luontaisesta muutoksesta ja ravinnevarojen riittävyydestä pitkällä aikavälillä on vähäinen. Suometsien ravinnetilaa ja kasvukykyä voidaan seurata pitkäaikaisillamaastokokeilla. ...
  • Määräaikaiset suojelukorvaukset ja laskennalliset tulonmenetykset vapaaehtoisessa metsien monimuotoisuuden turvaamisessa 

   Suihkonen, Lauri; Ahtikoski, Anssi; Hänninen, Riitta; Hynynen, Jari; Loiskekoski, Maarit
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 207 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa päätöksentekijöille uutta tietoa ympäristötuella turvattavien puustoisten METSO-kohteiden korvausperusteiden määrittämisestä. Raportissa tarkasteltiin metsänomistajan laskennallista ...