- Selaus nimekkeen mukaan Metlan työraportteja

  • Metsä, talous, yhteiskunta. Katsauksia metsäekonomiseen tutkimukseen 

   Sevola, Yrjö; Metsäntutkimuslaitos / Vantaa
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 145 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Julkaisun katsaustyyppiset artikkelit luotaavat Metsäntutkimuslaitoksessa tehtyä metsäekonomista tutkimusta viimeisen parinkymmenen vuoden ajalta. Julkaisun tavoitteena on esitellä Metlan talous- ja yhteiskuntatieteellistä ...
  • Metsä- ja hybridihaapa sahatavaran ja jatkojalosteiden raaka-aineena 

   Heräjärvi, Henrik; Junkkonen, Reijo; Koivunen, Hannu; Metros, Juha; Piira, Teppo; Verkasalo, Erkki
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 31 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
   Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää metsä- ja hybridihaavan ominaisuudet ja erot puutuotteiden valmistuksen kannalta. Aineisto koostui 12 etelä- ja keskisuomalaisesta metsiköstä kaadetusta 75 koepuusta, jotka sahattiin ...
  • Metsäenergian tuotanto ja käyttö Suomessa: suhde metsien muihin käyttömuotoihin ja toimintaympäristön analyysi 

   Kärkkäinen, Leena; Kurttila, Mikko; Salminen, Olli
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 300 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Tutkimuksessa selvitettiin asiantuntija-arvioihin perustuen energiapuun tuotannon ja käytön suhdetta metsien muihin käyttömuotoihin. Lisäksi tutkittiin metsäenergian tuotantoon ja käyttöön vaikuttavien toimintaympäristön ...
  • Metsähakkeen alueellinen korjuupotentiaali ja käyttö 

   Anttila, Perttu; Nivala, Mikko; Laitila, Juha; Korhonen, Kari T.
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 267 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   Metsähakkeella on seuraavan vuosikymmenen aikana suuri merkitys uusiutuvan energian käytön lisäämisessä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että valtakunnan tasolla metsähakkeen korjuupotentiaalion riittävä kansallisten ...
  • Metsähakkeen alueellinen korjuupotentiaali ja käyttö vuonna 2020 

   Anttila, Perttu; Nivala, Mikko; Laitila, Juha; Flyktman, Martti; Salminen, Olli; Nivala, Jani
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 313 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Metsähakkeella on seuraavien vuosien aikana suuri merkitys uusiutuvan energian käytön lisäämisessä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että valtakunnan tasolla metsähakkeen korjuupotentiaali on riittävä kansallisten ...
  • Metsähakkeen käyttö ja hankinta energiantuotantolaitoksissa – toimintatavat ja toiminnan ongelmat 

   Nummelin, Tuomas; Petäjistö, Leena; Rummukainen, Arto
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 292 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Suomi on sitoutunut osana EU:n ilmastopolitiikkaa kasvattamaan uusiutuvien energialähteiden osuutta. Puupohjaisella energialla, erityisesti metsähakkeella on suuri merkitys uusiutuvan energian lisäämisessä. Metsähaketta ...
  • Metsähallituksen hallinnoimien metsien hiilitaseet 

   Lehtonen, Aleksi; Puolakka, Paula; Ihalainen, Antti; Heikkinen, Juha; Korhonen, Kari
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 199 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Puuston biomassan määrä ja sen muutos arvioitiin Metlassa kehitettyjen biomassamallien avulla. Lahopuun määrän ja lahoasteen määrittäminen perustui VMI-aineistoihin ja aiempaan tutkimukseen eri lahoasteisen puun tiheydestä ...
  • Metsähallituksen metsätilakaupat luonnonsuojelua ja metsätaloutta varten 2004 ja 2005 

   Tuuri, Aleksi; Hannelius, Simo
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 55 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   Tutkimus keskittyy Metsähallituksen vuosien 2004 ja 2005 Etelä-Suomen metsätilakauppoihin. Työssä tarkastellaan markkinoiden ehdoilla toteutuneita kiinteistöjen luovutuksia ja kiinnitetään huomiota hinnanmuodostukseen ...
  • Metsäkoneiden aistinjärjestelmä, puuston kartoittaminen ja puoliautomaattinen ohjaus – FORESTRIX 

   Ala-Ilomäki, Jari; Heikkilä, Jani; Pykäläinen, Jouni; Jutila, Jaakko; Ylisirniö, Kalle
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 102 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   FORESTRIX-hankkeessa tutkittiin metsäkoneiden keinotekoista aistinvaraista ohjausta. Aiheeseen perehdyttiin rakentamalla mittausalusta laitteineen Honda-maastomönkijän alustalle. Mittauslaitteina toimivat paikantamis-, ...
  • Metsäkonesektorin nykytila ja tulevaisuus 

   Asikainen, Antti; Leskinen, Leena A.; Pasanen, Karri; Väätäinen, Kari; Anttila, Perttu; Tahvanainen, Timo
   Metlan työraporttejaMetlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 125 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2009)
   Vuosituhannen alku oli metsäkonesektorilla voimakkaan kasvun aikaa, joka on näkynyt liiketoiminnan kasvamisena, kannattavuuden paranemisena ja työpaikkojen lisääntymisenä. Maailmantalouden sekä kansainvälisen metsäteollisuuden ...
  • Metsäluonnon monimuotoisuusneuvonnan vaikuttavuus ja kehittämistarpeet 

   Hänninen, Harri; Kurttila, Mikko
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 57 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   Metsänomistajat suhtautuvat metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen pääsääntöisesti myönteisesti. Asenteet eivät ole vuodesta 2001 vuoteen 2006 juurikaan muuttuneet. Metsänomistajien tietoja monimuotoisen metsänhoidon ...
  • Metsän uudistaminen mustikkaturvekankaalla - luontaisesti vai viljellen? 

   Moilanen, Mikko; Issakainen, Jorma; Vesala, Heikki
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 192 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Tutkimuksessa seurattiin avo- tai suojuspuuasentoon hakatun ja muokatun kuusivaltaisen turvekankaan luontaista taimettumista ja taimikon alkukehitystä 15 vuoden ajan. Avoalan viljelyvaihtoehtoja olivat kuusen ja männyn ...
  • Metsänhoitolaitteiden kansainvälinen markkinapotentiaali ja teknologian kaupallistaminen 

   Hallongren, Heidi; Rantala, Juho
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 179 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Selvitystyön tavoitteena oli tuottaa tietoa suomalaisten metsänhoitoon liittyvien koneiden, laitteiden ja liiketoiminnan kehitystyön sekä koneinnovaatioiden tuotteistamisen ja markkinoinnin tueksi niin kotimaassa kuin ...
  • Metsänjalostus 2050 — pitkän aikavälin metsänjalostusohjelma 

   Haapanen, Matti; Mikola, Jouni
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 71 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   Metsänjalostuksen avulla metsänviljelyaineiston perinnöllisiä ominaisuuksia muokataan vastaamaan paremmin ihmisen tarpeita niin, että puusta valmistettavien tuotteiden arvo lisääntyy, metsänkasvatuksen kiertoaika lyhenee ...
  • Metsänomistajien näkemykset metsänkäsittelymenetelmien monipuolistamisesta 

   Kumela, Hanna; Hänninen, Harri
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 203 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuinka laajaa kannatusta nykyiset ja vaihtoehtoiset metsänkäsittelymenetelmät nauttivat metsänomistajien keskuudessa, ja missä määrin sekä millaisia muutoksia nykyisiin metsänhoidon ...
  • Metsänomistajien näkemyksiä luonnonarvokaupasta: kyselytutkimus luonnonarvokaupan kokeiluhankkeeseen osallistuneille 

   Juutinen, Artti; Horne, Paula; Koskela, Terhi; Matinaho, Sari; Mäntymaa, Erkki; Mönkkönen, Mikko
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 18 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2005)
   Päätökset Etelä-Suomen metsien suojelun pitkän aikavälin toimista tehdään lähivuosina. Parhaillaan METSO-monimuotoisuusohjelmassa kokeillaan uusien vapaaehtoisten keinojen, kuten luonnonarvokaupan, soveltuvuutta yksityismetsien ...
  • Metsänomistajien puukaupan suunnitteluun liittyvien palveluiden käyttö 

   Hyvönen, Pekka
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 178 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Tässä raportissa kuvataan yksityisten metsänomistajien puukaupan suunnitteluun liittyvien palvelujen käyttöä ajanjaksolla 2005 2009 sekä heidän näkemyksiään palveluiden tärkeydestä tulevaisuudessa. Lisäksi tarkastellaan ...
  • Metsänomistajien päätöksentekotilanteet: kohti uudistuvia metsäsuunnittelupalveluja ja suojelupäätösten tukea 

   Hujala, Teppo; Kurttila, Mikko; Korhonen, Katri; Hänninen, Harri; Pykäläinen, Jouni
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 177 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Tutkimuksessa tarkastellaan, kuinka yleisiä erilaiset metsien käyttöön liittyvät päätöstehtävät ovat metsäomistajille ja minkälaisia palveluita he kokevat tarvitsevansa päätöstilanteissaan. Lisäksi tarkastellaan omistajien ...
  • Metsänomistajille tarjottavat luontoarvopalvelut: nykytila ja kehitysnäkymiä 

   Kumela, Hanna; Hujala, Teppo; Pykäläinen, Jouni; Rantala, Mirja; Kurttila, Mikko
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 253 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää luontoarvopalvelujen nykytila, kuvata nykytilassa ilmeneviä kehittämistarpeita, muodostaa erilaisia tulevaisuuskuvia sekä tunnistaa mahdollisia kehittämistoimia. Luontoarvopalveluilla ...
  • Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusmetsät ja luonnonsuojelualueet 1922- 2005 

   Kakkuri, Eero
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 21 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
   Työssä tarkastellaan Metsäntutkimuslaitoksen tutkimus- ja luonnonsuojelualueiden verkoston syntyä ja siinä tapahtuneita merkittävimpiä muutoksia vuosina 1922 2005. Lähteenä käytettiin kirjallisuutta, tilastoja sekä ...