- Selaus nimekkeen mukaan Metlan työraportteja

  • Luontomatkailun, luonnontuotealan, virkistyskäytön ja metsäkulttuurin seurantamittarit 

   Sievänen, Tuija; Metsäntutkimuslaitos / Etelä-Suomen alueyksikkö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 152 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Kansallinen metsäohjelma 2015 (KMO) hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 27.3.2008. Ohjelman päämääränä on lisätä kansalaisten hyvinvointia hyödyntämällä metsiä monipuolisesti kestävän kehityksen periaatteita ...
  • Luontomatkailuyritystoiminnan laajuus: Internet-aineistoon pohjautuva selvitys 

   Petäjistö, Leena; Selby, Ashley
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 217 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Luontomatkailu voidaan määritellä käsittämään lähes kaiken luontoon tukeutuvan matkailun tai se voidaan rajata hyvin tiukasti koskemaan ainoastaan ei-motorisoitua matkailua luonnossa. Määrittelyn moninaisuus on yksi syy ...
  • Maaperän hiili ja typpi luonnontilaisissa ja talousmetsissä 

   Tamminen, Pekka; Ilvesniemi, Hannu
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 236 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2012)
   Tässä tutkimuksessa käytettävät luonnontilaisten metsien aineistot koottiin pääosin 1990-luvun alussa perustetuilta koealoilta (n=289) vuosina 2001 2003 ja talousmetsiä edustava aineisto valtakunnan metsien 8. inventoinnin ...
  • Maisema- ja virkistysarvokauppa: Eri maiden kokemuksia ja lähtökohtia suomalaisen käytännön kehittämiselle 

   Temisevä, Miika; Tyrväinen, Liisa; Ovaskainen, Ville
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 81 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   Maisema- ja virkistysarvojen merkitys metsien käytössä puuntuotannon rinnalla on kasvanut. Kaupungistuminen ja ihmisten preferenssien muuttuminen ovat lisänneet metsien aineettomien ja toistaiseksi markkinattomien hyötyjen ...
  • Maiseman huomioon ottaminen metsätaloudessa 

   Karjalainen, Eeva; Mäkinen, Kirsi; Tyrväinen, Liisa; Silvennoinen, Harri; Store, Ron
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 165 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Selvityksen tavoitteena on kuvata kuinka maisema-arvoja tuotetaan metsätalouden ja metsänkäsittelyn prosesseissa sekä antaa kehittämisehdotuksia siitä kuinka maisema voitaisiin nykyistä paremmin ottaa huomioon metsätaloudessa. ...
  • Maisemanhoito leimikonsuunnittelussa 

   Karjalainen, Eeva; Silvennoinen, Harri; Tyrväinen, Liisa
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 195 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa leimikonsuunnittelua tekevien metsäammattilaisten asenteita, käsityksiä ja mielipiteitä metsämaisemanhoidosta Suomessa. Kyselytutkimukseen vastasi 608 henkilöä, jotka ...
  • Mapping the intensity of recreation impact in the NP Losiny Ostrov, Moscow 

   Shapochkin, Mark S.; Kiseleva, Vera V.; Syriamkina, Oxana V.; Nikitin, Vladimir F.
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Market for forest machinery producers in the Leningrad region 

   Gerasimov, Yuri; Karjalainen, Timo
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 63 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   Need for timber and energy wood harvesting machinery in the Leningrad region has been assessed in this report as the region is one of the key customers for wood harvesting machinery in Russia. Actual cut has been about 8 ...
  • Marketing of forest reproductive material: the use of microsatellites for identification of registered tree clones in Finland 

   Koivuranta, Leena; Leinonen, Kari; Pulkkinen, Pertti
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 77 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   According to the current legislation on the marketing of forest reproductive material, tree clones marketed in the EU must have certain traits which make them identifiable, and these traits must have been accepted and ...
  • Matkailijoiden ja paikallisyhteisöjen maisemamielikuva-analyysit 

   Uusitalo, Marja; Mettiäinen, Ilona
   Metlan työraportteja : 33 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
  • Measures for developing sustainability of nature tourism in protected areas 

   Kajala, Liisa; Erkkonen, Joel; Perttula, Minttu
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • MELA2005 ja nettisovellukset 

   Nuutinen, Tuula; Kettunen, Leena; Metsäntutkimuslaitos / Joensuu
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 15 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2005)
   Järjestyksessä viides MELA-käyttäjäpäivä järjestettiin Joensuussa 7.9.2005. Tilaisuudessa julkistettiin MELA-ohjelmiston MELA2005-versio ja NettiMELA-sovellus. Molemmat tuotteet perustuvat Metlan Metsätalouden suunnittelun ...
  • Metlan rooli monimuotoisuustutkimuksen kentässä 

   Tolvanen, Anne; Siitonen, Juha
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 220 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2012)
   Maankäytön muutokset, uusien energiamuotojen hyödyntäminen ja ilmastonmuutos ovat merkittävimmät tekijät, jotka vaikuttavat metsäluonnon monimuotoisuuteen. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja monimuotoisuuden turvaamiseksi ...
  • Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (TUK) -tutkimusohjelman loppuraportti 

   Koskela, Terhi; Hänninen, Riitta; Ovaskainen, Ville; Metsäntutkimuslaitos / Etelä-Suomen alueyksikkö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 158 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Suomi on ollut aktiivinen metsien monimuotoisuuden turvaamisessa jo pitkään. Kansainvälisiä sitoumuksiaan monimuotoisuuden turvaamisessa Suomi toteuttaa mm. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) kautta. ...
  • Metsikön varhaiskehityksen kuvaus MOTTI-ohjelmistossa 

   Siipilehto, Jouni; Valkonen, Sauli; Ojansuu, Risto; Hynynen, Jari; Miina, Jari; Saksa, Timo
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 286 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Raportissa esitellään MOTTI-ohjelmiston (versio 3.0) rakenne metsikön varhaiskehityksen ennustamiseksi kuvauspuiden luomiseen asti. Varhaiskehityksen malleihin sisältyy taimien syntyminen sekä metsää uudistettaessa että ...
  • METSO-ohjelman sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten seuranta 

   Leskinen, Leena A.; Rantala, Mirja
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 196 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   METSOn sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia kartoitettiin metsä- ja ympäristöalan ammattilaisille suunnatulla tiiviillä sähköpostikyselyllä. Vaikka kysely koettiin aiheeltaan vieraana, sosiaalisten ja kulttuuristen ...
  • METSO-yhteistoimintaverkostojen seuranta 2011 

   Rantala, Mirja; Hytönen, Marjatta; Koskela, Terhi
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 233 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2012)
   Tammikuussa 2012 kerättiin seuranta-aineisto METSO-yhteistoimintaverkostoilta koskien niiden toimintaavuonna 2011. Kysely koostui neljästä osasta; ekologisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta ulottuvuudestasekä ...
  • METSO-yhteistoimintaverkostojen seuranta 2012 

   Hytönen, Marjatta
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 270 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   METSO-ohjelman yhteistoimintaverkostot ovat kokeilu- ja kehittämishankkeita, joissa etsitään laajasti käyttöönotettavia, taloudellisesti kestäviä ja sosiaalisesti hyväksyttäviä keinoja metsäluonnon monimuotoisuuden ...
  • METSO-yhteistoimintaverkostojen seuranta 2013 

   Kuusela, Saija; Hytönen, Marjatta; Rantala, Mirja
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 298 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Yhteistoimintaverkosto on yksi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn toimenpide. Yhteistoimintaverkostoissa kehitetään uusia tapoja turvata toisiinsa kytkeytyneiden metsien monimuotoisuutta. Samaan ...
  • METSO-yhteistutkimushankkeiden ja valtakunnallisten luonnonhoidon kehittämishankkeiden vaikuttavuuden arviointi 2009 -2012 

   Kuusela, Saija; Rantala, Mirja
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 274 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   METSO-ohjelman tutkimus- ja kehittämishankkeiden tavoitteena on tukea ohjelman toteuttamista ja parantaa ohjelmaa toteuttavien tahojen tietopohjaa. Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa kahta hankekokonaisuutta. ...