- Selaus nimekkeen mukaan Metlan työraportteja

  • Lapin matkailun sopeutuminen ilmastonmuutokseen - Clim-ATIC -hankkeen työraportti 

   Kietäväinen, Asta; Tuulentie, Seija; Rovanperä, Sinikka
   Metlan työraporttejaMetlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 194 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Lapin matkailun sopeutuminen ilmastonmuutokseen -raportissa selvitetään, kuinka matkailualalla ote-taan huomioon ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen ja kuinka matkailuyrittäjät kokevat ilmaston-muutoksen ja siihen ...
  • Latvusmassan ja kantopuun määrän arviointi hakkuukonemittauksessa 

   Repola, Jaakko; Lindblad, Jari; Laitila, Juha
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 215 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Harvesterihakkuussa tuotetaan automaattisesti runkokohtaista mittaustietoa. Hakkuun aikana mitataan ja tallennetaan niitä läpimitta- ja pituustietoja, joita tarvitaan lähtötietoina biomassamalleissa. Käytettävissä olevista ...
  • Leimikon arvonmuodostus vaihtoehtoisissa loppukäyttökohteissa 

   Malinen, Jukka; Wall, Tapio; Kilpeläinen, Harri; Verkasalo, Erkki
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 206 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Asiakaslähtöisen puunhankinnan myötä hakkuussa korjattavien puutavaralajien määrä on lisääntynyt ja mitta- ja laatuvaatimuksista on tullut kirjavia. Entistä monipuolisemmat puutavaralajimäärittelyt ja mittavaatimukset ...
  • Levin kasvillisuus 

   Uusitalo, Marja
   Metlan työraportteja : 33 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
  • Levin maankäytön historia 

   Uusitalo, Marja; Järviluoma, Jari; Mettiäinen, Ilona
   Metlan työraportteja : 33 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
  • Levin maisemakuva 

   Uusitalo, Marja
   Metlan työraportteja : 33 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
  • Levin maisemarakenne 

   Uusitalo, Marja; Sarala, Pertti
   Metlan työraportteja : 33 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
  • Levin matkailijoiden maisemamielikuvat 

   Uusitalo, Marja; Rantala, Outi
   Metlan työraportteja : 33 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
  • Linnansaaren kansallispuiston merkitys lähialueen maaseudun asukkaille 

   Suomi, Outi; Petäjistö, Leena; Selby, Ashley
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 84 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   Maaseudun asukkaiden asennoituminen kansallispuistoa ja sen matkailua kohtaan voi vaikuttaa matkailijoiden paluuhalukkuuteen ja asukkaiden motivaatioon kehittää paikallisia elinkeinoja. Tutkimuksen tarkoituksena oli ...
  • List of contributors 

   Sievänen, Tuija
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Living in the forest: meanings and use of recreational residences 

   McIntyre, Norman; Svanqvist, Berit
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 2 (Finnish Forest Research Institute, 2004)
  • Local economic impacts of national park visitors spending: The development process of an estimation method 

   Huhtala, Maija; Kajala, Liisa; Vatanen, Eero
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 149 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   The local economic impacts of national parks and other nature recreation areas have recently aroused a growing interest. Due to the lack of practical methods, however, the results from the few case studies that have been ...
  • Long-Term Field Experiments in Forest Research 

   Karlsson, Kristian
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 105 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   These proceedings are based on a meeting of researchers and data managers working with information on long-term forest field experiments within the NoLTFoX network. Six presentations from one session in the meeting form ...
  • Low Carbon Finland 2050 -platform: skenaariot metsäsektorille 

   Kallio, Maarit; Salminen, Olli; Sievänen, Risto
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 308 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Euroopan Unioni tavoittelee siirtymistä kilpailukykyiseen vähähiiliseen yhteiskuntaan, jossa vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt on onnistuttu supistamaan 10 20 prosenttiin vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Taustalla ...
  • Luonnon virkistyskäyttö 2010 

   Sievänen, Tuija; Neuvonen, Marjo; Metsäntutkimuslaitos / Etelä-Suomen alueyksikkö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 212 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi (LVVI) -tutkimus on seurantatutkimus, jonka ensimmäinen aineistonkeruu toteutettiin 1998 2000 (LVVI 1), ja toisen kerran 2009 2010 (LVVI 2). LVVI 2 -tutkimuksen tavoitteena ...
  • Luonnonvarojen käytön ja maankäyttömuutosten visualisointi reaaligrafiikalla 

   Vaarala, Hanne; Uusitalo, Marja; Rantaniemi, Mika; Tyrväinen, Liisa
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 209 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Osallistava suunnittelu on olennainen osa maankäytön ja luonnonvarojen käytön suunnittelua. Maankäytössä kohtaavat erilaiset, joskus hyvin laajamittakaavaiset sekä maisemaa muokkaavat intressit. MaaVisu (Maankäytön ...
  • Luontomatkailu, metsät ja hyvinvointi 

   Tyrväinen, Liisa; Tuulentie, Seija; Metsäntutkimuslaitos / Rovaniemi
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 52 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   Luontomatkailu ja virkistyskäyttö metsien käyttömuotona on tullut yhä tärkeämmäksi, ja tämän kehityksen odotetaan myös jatkuvan. Tuore tutkimusraportti Luontomatkailu, metsät ja hyvinvointi esittelee laajasti suomalaista ...
  • Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa 

   Petäjistö, Leena; Selby, Ashley
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 246 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2012)
   Luontomatkailun kehittäminen ja kehittämisen keinovalikoiman valinta vaatii luontomatkailuyritysten nykytilanteen tuntemista. Luontomatkailuyritykseltä on puuttunut määritelmä. Se on ollut yksi syy siihen, että myös ...
  • Luontomatkailun, luonnontuotealan, virkistyskäytön ja metsäkulttuurin seurantamittarit 

   Sievänen, Tuija; Metsäntutkimuslaitos / Etelä-Suomen alueyksikkö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 152 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Kansallinen metsäohjelma 2015 (KMO) hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä 27.3.2008. Ohjelman päämääränä on lisätä kansalaisten hyvinvointia hyödyntämällä metsiä monipuolisesti kestävän kehityksen periaatteita ...
  • Luontomatkailuyritystoiminnan laajuus: Internet-aineistoon pohjautuva selvitys 

   Petäjistö, Leena; Selby, Ashley
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 217 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Luontomatkailu voidaan määritellä käsittämään lähes kaiken luontoon tukeutuvan matkailun tai se voidaan rajata hyvin tiukasti koskemaan ainoastaan ei-motorisoitua matkailua luonnossa. Määrittelyn moninaisuus on yksi syy ...