- Selaus nimekkeen mukaan Metlan työraportteja

  • Kestävämpää metsänhoitoa luontoa mukailemalla 

   Koivula, Matti; Siitonen, Juha; Valkonen, Sauli
   Metlan työraportteja : 262 (Metsäntutkimuslaitos, 2013)
  • Kestävät käytännöt matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä 

   Tuulentie, Seija; Saarinen, Jarkko; Metsäntutkimuslaitos / Rovaniemi
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 20 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2005)
   Rokualla keväällä 2005 järjestetyssä luontomatkailusymposiumissa tarkasteltiin kestävyyttä matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä. Tämän julkaisu pohjautuu symposiumissa pidettyihin alustuksiin, jotka käsittelivät ...
  • Kirjanpainajatilanne Suomessa 2012-2013 feromoniseurantojen perusteella 

   Neuvonen, Seppo; Tikkanen, Olli-Pekka; Viiri, Heli
   Metlan työraportteja : 295 (Metsäntutkimuslaitos, 2014)
  • Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä Tutkimushankkeen loppuraportti 

   Karjalainen, Timo; Ollonqvist, Pekka; Saastamoinen, Olli; Viitanen, Jari; Itä-Suomen yliopisto; Metsäntutkimuslaitos / Joensuu
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 62 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   Luoteis-Venäjän metsäsektorin kehitystä sekä sen suoria ja epäsuoria vaikutuksia Suomen metsäsektoriin tutkittiin vuosina 2004 2007 tutkimuskonsortiossa Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä. Konsortioon kuului ...
  • Kohti kustannustehokkaampaa puunkorjuuta – puunkorjuuyrittäjän uusien toimintamallien simulointi 

   Väätäinen, Kari; Lappalainen, Minna; Asikainen, Antti; Anttila, Perttu
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 73 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   Metsäteollisuuden puunhankinnassa on tavoitteena lisätä kotimaista puunkorjuuta korvaamaan tuontipuun vähenemistä. Kasvava energiapuunkorjuu lisää myös paineita uudistaa aines- ja energiapuun korjuukenttää. Metsäteollisuutta ...
  • Korjureiden ja korjuuketjun simulointi ainespuun korjuussa 

   Väätäinen, Kari; Liiri, Harri; Asikainen, Antti; Sikanen, Lauri; Jylhä, Paula; Rieppo, Kaarlo; Nuutinen, Yrjö; Ala-Fossi, Antti
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 48 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   Korjurit yhdistelmäkoneet, joilla voidaan tehdä puunkorjuun molemmat päävaiheet, hakkuu ja lähikuljetus etsivät paikkaansa skandinaavisessa tavaralajimenetelmän puunkorjuussa. Vaikka markkinoilla on useita vaihtoehtoisia ...
  • Kuljettajaa opastavat järjestelmät koneellisessa puunkorjuussa - kooste hankkeen avaintuloksista 

   Väätäinen, Kari; Lamminen, Sami; Ala-Ilomäki, Jari; Sirén, Matti; Asikainen, Antti
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 279 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   Keinoja puunhankinnan tehostamiseksi on etsitty FiBic Oy:n koordinoimassa EffFibre -ohjelmahankkeessa. Ohjelmaan kuuluvassa Älykkäät kuljettajaa opastavat järjestelmät puunkorjuussa -hankkeessa on tutkittu kuljettajaa ...
  • Kuljettajaa opastavat älykkäät järjestelmät ja niiden käyttö koneellisessa puunkorjuussa 

   Väätäinen, Kari; Ikonen, Tanja; Ala-Ilomäki, Jari; Sirén, Matti; Lamminen, Sami; Asikainen, Antti
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 223 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2012)
   Työkoneiden automaatioasteen lisäämisestä huolimatta ihmisen rooli työkoneiden ohjauksessa on säilynyt merkittävänä ja kuljettajan merkitys korostuu erityisesti metsäkonetyöskentelyssä. Kuljettajaa opastavien älykkäiden ...
  • Kuljettajaa opastavien järjestelmien tarve ja hyötypotentiaali koneellisessa puunkorjuussa 

   Ylimäki, Rami; Väätäinen, Kari; Lamminen, Sami; Sirén, Matti; Ala-Ilomäki, Jari; Ovaskainen, Heikki; Asikainen, Antti
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 224 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2012)
   Koneellisessa puunkorjuussa kuljettajan vaikutus työn tuottavuuteen on merkittävä. Samanlaisella kalustolla ja yhdenmukaisissa korjuuolosuhteissa kokeneiden hakkuukoneenkuljettajien tuottavuus kokemattomiin verrattuna voi ...
  • Kunta luontomatkailun kehittäjänä 

   Petäjistö, Leena; Selby, Ashley
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 265 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   Luontomatkailua on pidetty matkailun nopeasti kasvavana osa-alueena. Kunnalliset elinkeinoelämän vaikuttajat, virkamiehet ja päättäjät, voivat osallistua elinkeinoelämän, matkailun ja myös luontomatkailunkehittämiseen, ...
  • Kuntametsien suunnittelun tiekartta -hankkeen loppuraportti 

   Mikkola, Nella; Pykäläinen, Jouni; Löfström, Irja; Kurttila, Mikko; Tikkanen, Jukka
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 68 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   Kuntametsien suunnittelun tiekartta -hankkeen tavoitteena oli selvittää kuntien metsäsuunnittelun nykytilaa, tunnistaa sen keskeisiä kehittämistarpeita sekä tuottaa yhteistyössä kuntien ja muiden asianosaisten tahojen ...
  • Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon - erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi 

   Kittamaa, Sanna; Kannisto, Kari; Uusitalo, Jori
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 232 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2012)
   Tutkimuksen tavoitteena oli etsiä uusia kustannustehokkaita toimintamalleja suometsänhoitohankkeiden hoitamiseen. Tutkimustavoitteen saavuttamiseksi kehitettiin myös menetelmiä, joilla suometsänhoitohankkeen toimintokohtainen ...
  • Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon - tuloksia työajankäytöstä ja työn laadusta 

   Kittamaa, Sanna; Kannisto, Kari; Uusitalo, Jori
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 156 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Suometsissä on noin viidesosa metsiemme puuvarannosta ja neljäsosa vuotuisesta kasvusta, mutta suometsien taloudellinen hyödyntäminen on tällä hetkellä merkittävästi pienempää. Suometsien hoitoon on investoitu merkittävässä ...
  • Kustannustekijöiden vaikutukset bioenergian tuotannon arvoketjuissa 

   Ihalainen, Tanja; Niskanen, Anssi
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 166 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mistä eri osatekijöistä kustannukset bioenergia-arvoketjuissa muodostuvat sekä syyt kustannuseroihin eri arvoketjujen välillä. Tutkimuksessa mallinnettiin CHP -laitoksen kustannusrakenne. ...
  • Kustannustekijöiden vaikutukset pelletintuotannon arvoketjuissa 

   Ihalainen, Tanja; Sikanen, Lauri
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 181 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pelletintuotannon kustannusrakenne ja analysoida myös toimitusketjun kustannusrakennetta. Tutkimuksessa tarkasteltiin vuosikapasiteetiltaan 21 600 tn:n pellettitehtaan kustannusten ...
  • Kuusen kasvullinen joukkomonistus Pistokasaineistojen kasvu Etelä-Suomen kloonikokeissa 

   Napola, Marja-Leena
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 229 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2012)
   Kuusen kasvullisessa pistokalisäyksessä siirryttiin 1980-luvulla käyttämään kloonimonistuksen ja testauksen sijasta joukkomonistusmenetelmää eli bulk-lisäystä. Metsänjalostussäätiön Haapastensyrjän taimitarhalle kylvetyissä ...
  • Kuusen pistokasaineistojen testaus ja tutkimus Suomessa 

   Napola, Marja-Leena
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 104 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   Kuusen yleisimmät kasvulliset lisäysmenetelmät ovat pistokasmonistus, varttaminen ja mikrolisäys. Pistokasmonistus voidaan lisäystavan mukaan jakaa joukkomonistukseen ja klooneittaiseen monistukseen. Monistuksessa valituista ...
  • Kuusen solukkolisäys 

   Varis, Saila; Heiska, Susanne; Aronen, Tuija
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 310 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2014)
   Solukkoviljelymenetelmillä voidaan tuottaa halutunlaista ja tasalaatuista viljelyaineistoa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Hyvälaatuisia havupuiden taimia tarvitaan metsänviljelyyn, erikoistaimia koristepuiksi ja ...
  • Kuusialikasvoksen ravinnetila ja pituuskasvu ylispuuhakkuun ja lannoituksen jälkeen mustikkaturvekankaalla 

   Moilanen, Mikko; Issakainen, Jorma
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 188 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Turvemaiden varttuneissa hieskoivikoissa esiintyy usein luontaista kuusialikasvosta, jota voidaan hyödyntää metsänuudistamisessa vapauttamalla alikasvos ylispuuhakkuulla. Kuusialikasvoksen tuotoskyky riippuu keskeisesti ...
  • Laadunhallinta ja keskeiset laatutekijät metsäenergian toimitusketjuissa 

   Ikonen, Tanja; Jahkonen, Miina; Pasanen, Karri; Tahvanainen, Timo
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 275 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   Metsähakkeen laadun merkitys korostuu hakkeen käyttömäärien kasvun myötä. Uusien biojalosteiden kuten pyrolyysiöljyn valmistaminen asettaa metsähakkeelle uusia, entistä tiukempia laatuvaatimuksia. Kiinteiden biopolttoaineiden ...