- Selaus nimekkeen mukaan Metlan työraportteja

  • Kansallispuistoverkoston matkailullinen luokittelu 

   Selby, Ashley; Sievänen, Tuija; Neuvonen, Marjo; Petäjistö, Leena; Pouta, Eija; Puustinen, Jenni
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 61 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   Raportissa identifioidaan kansallispuistoryhmiä, jotka ovat yhtenäisiä vetovoimatekijöiltään ja virkistyspalveluiltaan, ja joita yhdistää ympäröivien kuntien matkailupalveluiden ja matkailullisten vetovoimatekijöiden ja ...
  • Kanto- ja juuripuun nosto hakkuutyön yhteydessä turvemaalla 

   Laitila, Juha; Väätäinen, Kari; Asikainen, Antti
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 248 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2012)
   Tutkimuksessa selvitettiin hakkuutyön tuottavuus ja puubiomassan korjuukustannus työtavalla, jossa puut nostetaan maasta juurineen hakkuutyön yhteydessä. Em. työtapaa verrattiin perinteiseen korjuutapaan, jossa maanpäällinen ...
  • Kantoharalla ja kantoharvesterilla korjatun kantopuun lämpöarvo ja tuhkapitoisuus 

   Jahkonen, Miina; Jouhiaho, Aki; Lindblad, Jari; Rieppo, Kaarlo; Mutikainen, Arto
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 239 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2012)
   Kantomurskeen seassa polttokattilaan kulkeutuvat epäpuhtaudet on polttotekninen ongelma. Epäpuhtaudet nostavat tuhkapitoisuutta ja laskevat polttoaineen lämpöarvoa. Kannonhankinnan logistiikassa puhdistumiseen vaikuttavien ...
  • Kantojen korjuun tuottavuus 

   Laitila, Juha
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 150 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2010)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kantojen noston ja pilkonnan tuottavuus kaivukonealustaisella korjuukalustolla ja metsäkonepohjaisella korjuukalustolla. Samalla selvitettiin maanmuokkauksen ajanmenekki nostotyön ...
  • Kantojen noston ja hakkuutähteiden keruun ekologiset ja metsänhoidolliset vaikutukset (3475) Koekenttien perustaminen ja tuloksia 

   Kubin, Eero; Hartman, Markus; Ilvesniemi, Hannu; Lindgren, Martti; Kokko, Ari; Murto, Tanja; Pasanen, Jorma; Piispanen, Juha; Pohjola, Seppo; Seppänen, Reijo; Tarvainen, Oili; Tillman-Sutela, Eila; Tolvanen, Anne
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 252 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   EU:n asettamien ilmasto- ja energiapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi metsähakkeen käyttöä on lisätty Suomessa voimakkaasti. Metsähake on uudistushakkuualoilta korjattavaa latvusmassaa, kantoja sekä nuorten metsien ...
  • Kantojen noston ja metsäkuljetuksen tuottavuus 

   Laitila, Juha; Ala-Fossi, Antti; Vartiamäki, Tomi; Ranta, Tapio; Asikainen, Antti
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 46 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   Tutkimuksessa selvittettiin yhdistetyn kannonnoston ja maanmuokkauksen ajanmenekki ja tuottavuus kuusileimikoilla sekä kantojen metsäkuljetuksen tuottavuus ja siihen vaikuttavat tekijät. Aikatutkimusten perusteella laadittiin ...
  • Kantojen, latvusmassan ja harvennuspuun murskaus tienvarsivarastolla kuorma-autoalustaisella CBI 5800 murskaimella 

   Laitila, Juha; Rytkönen, Esko; Nuutinen, Yrjö
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 260 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   Tutkimuksessa selvitettiin kantojen, latvusmassan ja harvennuspuun murskaustyön tuottavuus kuorma-autoalustaisella CBI 5800 murskaimella tienvarsivarastolla. Aikatutkimuksissa murskatun puumäärän ja kuljetustiiviyden ...
  • Karsitun energiapuun korjuuvaihtoehdot ja kustannustekijät 

   Heikkilä, Jani; Laitila, Juha; Tanttu, Vesa; Lindblad, Jari; Sirén, Matti; Asikainen, Antti; Pasanen, Karri; Korhonen, Kari T.
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 10 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2005)
   Raportissa selvitettiin karsitun energiapuun eli rangan korjuuvaihtoehtoja ja kustannustekijöitä. Raportti koostuu osatutkimuksista, joista yhdessä verrattiin rangan ja kokopuun korjuun tuottavuutta, kustannuksia ja ...
  • Kasvillisuuden kulutuskestävyyden selvittäminen 

   Uusitalo, Marja
   Metlan työraportteja : 33 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2006)
  • Kasvuun vaikuttavat tekijät kuivan kankaan männiköissä Satakunnassa 

   Karlsson, Kristian
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 136 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2009)
   Tutkimuksessa selvitettiin 32 karun kasvupaikan männikön kasvua ja siinä tapahtuneita muutoksia Satakunnassa. Useimmat männiköt luokiteltiin jäkälätyypeiksi, mutta puuston perusteella niiden puuntuotoskyky oli tätä parempi ...
  • Katsaus energiapuun potentiaaliin ja metsäenergian asemaan energiantuotannossa Karjalan tasavallassa 

   Karppinen, Paula
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 222 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2012)
   Tässä Venäjän metsätalouden opintojen projektityön pohjalta syntyneessä raportissa luodaan katsaus Karjalan tasavallan energiapuupotentiaaliin ja metsäenergian asemaan Karjalan tasavallan energiasektorilla. Karjalan tasavalta ...
  • Kauppasienisadot itäsuomalaisissa kuusikoissa - koealaverkosto ja tuloksia vuosilta 2010 -2012 

   Miina, Jari; Kurttila, Mikko; Salo, Kauko
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 266 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2013)
   Kauppasienten hyödyntämistä voitaisiin lisätä merkittävästi. Samalla metsistä saatava taloudellinen tuotto ja virkistyskäytöstä saatava hyvinvointi kasvattaa ja monipuolistaa metsistä saatavia hyötyjä. Tässä tutkimuksessa ...
  • Kaupunkilomalla vai tunturiluonnossa – Kotimaisten matkailijoiden näkemyksiä ja toiveita lappilaisesta matkailukeskusympäristöstä 

   Tyrväinen, Liisa; Silvennoinen, Harri; Hasu, Eija; Järviluoma, Jari
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 190 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa matkailijoiden näkemyksistä lappilaisesta matkailukeskusympäristöstä matkailukeskusten suunnittelua varten. Työssä tarkasteltiin erityisesti suomalaisten matkailijoiden kokemuksia ...
  • Kelirikkoaikaisen puunkuljetuksen haasteet Ratkaisuja metsäteiden kuljetuskelpoisuuden ongelmiin sekä metsäteiden kantavuuden mittaukseen ja kunnostamiseen 

   Kaakkurivaara, Tomi; Uusitalo, Jori
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 200 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2011)
   Metsäteiden kuljetuskelpoisuus on yhtenä ongelmana puuhuollon turvaamisessa. Tutkimusraportissa tarkastellaan Loadman- ja DCP-kantavuusmittalaitteiden käytettävyyttä metsäteillä, kun halutaan selvittää tien kuljetuskelpoisuutta ...
  • Keski- ja Itä-Euroopan siirtymätalousmaiden metsäteollisuus 

   Pirhonen, Ilkka; Marttila, Juhani
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 219 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2012)
   Raportissa tutkitaan Keski- ja Itä-Euroopan siirtymätalouksien raakapuun, puutuoteteollisuuden tuotteiden sekä massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden tuotantoa ja kulutusta. Tutkimusalueeseen kuuluvat Latvia, Liettua, ...
  • Kestävämpää metsänhoitoa luontoa mukailemalla 

   Koivula, Matti; Siitonen, Juha; Valkonen, Sauli
   Metlan työraportteja : 262 (Metsäntutkimuslaitos, 2013)
  • Kestävät käytännöt matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä 

   Tuulentie, Seija; Saarinen, Jarkko; Metsäntutkimuslaitos / Rovaniemi
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 20 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2005)
   Rokualla keväällä 2005 järjestetyssä luontomatkailusymposiumissa tarkasteltiin kestävyyttä matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä. Tämän julkaisu pohjautuu symposiumissa pidettyihin alustuksiin, jotka käsittelivät ...
  • Kirjanpainajatilanne Suomessa 2012-2013 feromoniseurantojen perusteella 

   Neuvonen, Seppo; Tikkanen, Olli-Pekka; Viiri, Heli
   Metlan työraportteja : 295 (Metsäntutkimuslaitos, 2014)
  • Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä Tutkimushankkeen loppuraportti 

   Karjalainen, Timo; Ollonqvist, Pekka; Saastamoinen, Olli; Viitanen, Jari; Itä-Suomen yliopisto; Metsäntutkimuslaitos / Joensuu
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 62 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2007)
   Luoteis-Venäjän metsäsektorin kehitystä sekä sen suoria ja epäsuoria vaikutuksia Suomen metsäsektoriin tutkittiin vuosina 2004 2007 tutkimuskonsortiossa Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä. Konsortioon kuului ...
  • Kohti kustannustehokkaampaa puunkorjuuta – puunkorjuuyrittäjän uusien toimintamallien simulointi 

   Väätäinen, Kari; Lappalainen, Minna; Asikainen, Antti; Anttila, Perttu
   Metlan työraporttejaWorking Papers of the Finnish Forest Research Institute : 73 (Finnish Forest Research InstituteMetsäntutkimuslaitos, 2008)
   Metsäteollisuuden puunhankinnassa on tavoitteena lisätä kotimaista puunkorjuuta korvaamaan tuontipuun vähenemistä. Kasvava energiapuunkorjuu lisää myös paineita uudistaa aines- ja energiapuun korjuukenttää. Metsäteollisuutta ...