Folia Forestalia - Selaus syöttöajan mukaan

  • Ekometsätalouden hinta. 

   Nuutinen, Tuula; Hirvelä, Hannu; Härkönen, Kari; Salminen, Olli; Siitonen, Markku
   Folia Forestalia : 4 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
  • Sisällys 1996. 

   Salonen, Tommi; Oja, Seppo
   Folia Forestalia : 4 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
  • Männyn ja kuusen kasvun vaihtelu Suomessa 1964-1993. 

   Mielikäinen, Kari; Timonen, Mauri; Nöjd, Pekka
   Folia Forestalia : 4 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
   Valtakunnan metsien viimeisimmät inventointitulokset osoittavat männyn ja kuusen kasvun alentuneen Suomen eteläosassa selvästi 1990-luvun alussa. Käsitystä kuusten vaikeuksista tukevat eri puolilla Etelä-Suomea löytyvät ...
  • Metsänomistajien puukaupallinen toiminta. 

   Ollonqvist, Pekka; Heikkinen, Veli-Pekka
   Folia Forestalia : 4 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
   Tutkimuksessa selvitettiin yksityismetsänomistajien toimintaa puukaupassa ja puuntarjonnan sopeutusta kantohintojen muutoksiin. Puunmyyjät ryhmiteltiin puukauppaan liittyvien tavoitteiden ja puukaupallisen informaation ...
  • Päätelmiä. 

   Hakkila, Pentti
   Folia Forestalia : 210 (Metsäntutkimuslaitos, 1974)
  • Muuttavatko kasvinsyöjänisäkkäät metsäkasvillisuuttamme? 

   Suominen, Otso; Niemelä, Pekka
   Folia Forestalia : 1 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
   Artikkelissa esitellään tuloksia kasvinsyöjänisäkkäiden vaikutuksista boreaaliseen metsäekosysteemiin ja pohditaan niiden mahdollisia vaikutuksia Pohjoismaissa. Viime vuosina on yhä selvemmin käynyt ilmi, että kasvinsyöj ...
  • Viljelymänniköiden kasvatus sekä tuotoksen ja laadun tutkiminen. 

   Varmola, Martti
   Folia Forestalia : 1 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
  • Kasvumallit metsien kehityksen ennustamisen työkaluina. 

   Hynynen, Jari
   Folia Forestalia : 1 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
  • Miten IUFROn XX maailmankongressi tuli Suomeen? 

   Hakkila, Pentti; Paavilainen, Eero
   Folia Forestalia : 1 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
  • Kirjoitusohjeet. 

   Salonen, Tommi; Oja, Seppo
   Folia Forestalia : 1 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
  • Vanhojen pellonmetsitysten tila Länsi-Suomessa. 

   Kinnunen, Kaarlo; Aro, Lasse
   Folia Forestalia : 2 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
   Länsi-Suomessa 1970-luvun vaihteessa tehdyistä pellonmetsityksistä valittiin satunnaisesti 13 mänty-, 10 kuusi- ja 17 rauduskoivualaa. Metsitykset inventoitiin 23 kasvukautta istutuksen jälkeen. Mänty oli vallitsevana enää ...
  • Kuutiokalkylistit ja ympäristömafiosot. 

   Viitala, Esa-Jussi; Hänninen, Harri; Tammisalo, Risto
   Folia Forestalia : 1 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
  • Kansalaismielipide metsien suojelusta ja talouskäytöstä. 

   Hänninen, Harri; Karppinen, Heimo
   Folia Forestalia : 1 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
   Tutkimuksessa tarkasteltiin suuren yleisön metsien talouskäyttöön ja suojeluun liittyviä asenteita haastatteluaineiston perusteella. Kansalaisista runsas kolmasosa oli luettavissa metsien talouskäytön lisäämistä kannattaviin ...
  • Koivun paakkutaimien juurten kasvupotentiaali ja istutusajankohta. 

   Rikala, Risto
   Folia Forestalia : 2 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
   Koivun paakkutaimia on istutettu perinteisesti yksivuotisina, kylvövuotta seuraavana keväänä ennen lehtien puhkeamista. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan mahdollisuutta istuttaa taimet jo kylvövuoden kesällä ja syksyllä. ...
  • Millaisia arvoja metsäteknologiassa tulisi ottaa huomioon? 

   Kettunen, Arto; Leinonen, Timo
   Folia Forestalia : 2 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
  • Mitä on hyvä metsänhoito? 

   Leikola, Matti
   Folia Forestalia : 1 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
  • Yksityismetsätalouden kannattavuusseuranta lähtee käyntiin. 

   Hyttinen, Pentti; Hakkarainen, Juha; Kallio, Timo; Penttinen, Markku; Uotila, Esa; Valkonen, Jari
   Folia Forestalia : 2 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
  • Lyhytpäiväkäsittely ulkomaisten havupuiden taimien karaisussa. 

   Konttinen, Kyösti; Rikala, Risto
   Folia Forestalia : 3 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
   <p>Lyhytpäivä (LP)-käsittelyn käyttöä 1-vuotiaiden ulkomaisten havupuiden taimien karaisemisessa tutkittiin 10 puulajilla: palsamipihdalla (<i>Abies balsamea</i> (L.) Mill.), harmaapihdalla (<i>A. concolor</i> (Gordon & ...
  • Syyshaavakan esiintyminen ja merkitys männyn pystykarsinnan kannalta. 

   Uotila, Antti
   Folia Forestalia : 3 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
   Katsauksessa selostetaan havupuiden lepokauden aikaisia vioituksia tartuttavan syyshaavakan tuntomerkkejä, levinneisyysaluetta ja ekologiaa. Myöhäissyksyllä karsittaessa syyshaavakka voi aiheuttaa laatua alentavia koroja ...
  • Kasvupaikkojen puuntuotoskyvyn ja puuston kasvun alueellinen vaihtelu Pohjanmaan rannikolta sisämaahan. 

   Karlsson, Kristian
   Folia Forestalia : 2 (MetsäntutkimuslaitosSuomen metsätieteellinen seura, 1996)
   Tutkimuksessa tarkasteltiin kangasmaiden valtapituusboniteetin ja puuston vuotuisen tilavuuskasvun länsi–itä-suuntaista vaihtelua Suomessa. Aineisto oli peräisin valtakunnan metsien inventoinneista vuosilta 1971–75, 1977–83 ...