- Selaus syöttöajan mukaan Maa- ja elintarviketalous

  • Avomaavihannesten lajike- ja varastointikokeet käytännön tiloilla 

   Kivijärvi, Pirjo (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 123 (MTTMTT, 2008)
   Tähän julkaisuun on koottu vuosina 2005 2007 käytännön tiloilla kolmessa eri kehittämishankkeessa toteutettujen avomaavihannesten lajike- ja varastointikokeiden tuloksia Etelä-Savosta ja Pohjois-Pohjanmaalta. Tilakokeissa ...
  • Torjunta-aineiden toistuvan käytön ympäristöriskit perunanviljelyssä 

   Ruuttunen, Pentti (toim.); Laitinen, Pirkko (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 119 (MTT, 2008)
   Toistuvan torjunta-aineiden käytön ympäristöriskit eli TOISTO-hanke toteu-tettiin vuosina 2004-2007. Hankkeessa selvitettiin rikkakasvien torjunta-aineiden metributsiinin ja linuronin sekä kasvitautien torjunta-aine ...
  • Maatalouden ympäristötuen vaikutukset vesistökuormitukseen, satoon ja viljelyn talouteen v. 2000-2006 (MYTVAS 2) 

   Turtola, Eila (toim.); Lemola, Riitta (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 120 (MTT, 2008)
   Maatalouden ympäristötuen vesistövaikutuksia selvittänyt MYTVAS 2 -tutkimus osoitti, että peltomaiden fosfori- ja typpitaseiden ylijäämät pienentyivät 1990-luvun alusta lähtien nopeasti. Ravinnetaseet laskivat edelleen ...
  • Suorakylvön soveltuvuus nautakarjatilojen viljanviljelyyn 

   Isolahti, Mika; Lötjönen, Timo; Uusitalo, Risto
   Maa- ja elintarviketalous : 118 (MTT, 2008)
   Viljojen suorakylvö on todettu toimivaksi ja kustannuksia säästäväksi menetelmäksi Etelä-Suomessa järjestetyissä kokeissa. Tämän tutkimuksen tavoitteina oli selvittää, miten suorakylvömenetelmä soveltuu pohjoisen Suomen ...
  • Luomututkimusta maamikrobeista aluetalouteen : MMM:n Luomututkimusohjelman 2003-2006 loppuraportti 

   Suokas, Brita; Nykänen, Arja
   Maa- ja elintarviketalous : 117 (MTT, 2008)
   Maa- ja metsätalousministeriön luomututkimusohjelmassa 2003 2006 toteutettiin 15 tutkimushanketta, jotka tuottivat tietoa koko luonnonmukaisen maaja elintarviketalouden tuotantoketjusta. Tutkimusohjelma osoitti, että ...
  • Maatilayritysten monialaistuminen maaseudun elinkeinopolitiikassa ja sen rakentuminen kuntatason kehittämiskohteena 

   Vihinen, Hilkka (toim.); Vesala, Kari Mikko (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 114 (MTT, 2007)
   Kirjassa tarkastellaan maatilayritysten monialaistumisen edistämistä sekä sitä koskevien keskeisten politiikkojen näkökulmasta että kuntatason politiikassa. Empiirisesti ankkuroidusta asetelmasta käsin arvioidaan, millainen ...
  • Suomalainen pellonomistaja 

   Myyrä, Sami; Pouta, Eija; Hänninen, Harri
   Maa- ja elintarviketalous : 115 (MTT, 2008)
   Suomen EU-jäsenyyden aikana aktiivitilojen peltoalan kasvusta kaksi kolmannesta on perustunut vuokraukseen ja vain kolmannes lisämaan ostoon. Suomen pelloista viljelläänkin nykyisin vuokrattuna jo noin 764?000 hehtaaria, ...
  • Maalle oppimaan : Kestävää kehitystä koulujen ja lähimaatilojen yhteistyönä 

   Risku-Norja, Helmi (toim.); Aaltonen, Virpi (toim.); Nordström, Hanna; Smeds, Pia; Korpela, Elli; Vieraankivi, Marja-Liisa; Nuoranne, Anneli; Yli-Viikari, Anja; Vauromaa, Mariitta; Aittosaari, Kirsi
   Maa- ja elintarviketalous : 112 (MTT, 2007)
  • Peltoluonnon ja viljelyn monimuotoisuus 

   Salonen, Jukka; Keskitalo, Marjo; Segerstedt, Marjo; Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Kasvinsuojelu KSU / Peltoviljelyn kasvinsuojelu ja agroekologia (PKA); Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Kasvintuotanto KAS / Kasvinviljely ja teknologia (KAT); Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) / KTL Kasvintuotannon tutkimus / Kasvinsuojelu KSU / Peltoviljelyn kasvinsuojelu ja agroekologia (PKA); Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus; MTT
   Maa- ja elintarviketalous : 110 (MTT, 2007)
   Monimuotoisuuden turvaaminen viljelyn keinoin oli yksi maa- ja metsätalousministeriön koordinoiman, vuosina 2003 2006 toteutetun monimuotoisuuden tutkimusohjelma MOSSEn tavoitteista. Tähän raporttiin on koottu tuloksia ...
  • Pensasmustikan bioaktiiviset yhdisteet, varastointikestävyys ja tuotteistaminen 

   Mattila, Pirjo; Kössö, Tuija; Alanko, Tessa; Mokkila, Mirja; Pihlava, Juha-Matti; Hellström, Jarkko; Ryhänen, Liisa; Tahvonen, Risto
   Maa- ja elintarviketalous : 113 (MTTMTT, 2007)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää pensasmustikan käyttömahdollisuuksia elintarviketeollisuudessa. Lisäksi tutkittiin Suomessa viljeltävien pensasmustikkalajikkeiden, Ainon, Alvarin, Arton ja North Bluen, ...
  • Field balances of trace elements at the farm level on crop and dairy farms in Finland in 2004 

   Mäkelä-Kurtto, Ritva; Laitonen, Annukka; Eurola, Merja; Vuorinen, Arja; Pasanen, Titta; Rankanen, Riitta; Suominen, Kimmo; Laakso, Pirkko; Tarvainen, Timo; Hatakka, Tarja; Salopelto, Juha
   Agrifood Research ReportsMaa- ja elintarviketalous : 111 (MTT, 2007)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää hivenalkuaineiden tilakohtaisia peltotaseita kasvin- ja maidontuotantotiloilla vuonna 2004. Tutkittavat hivenalkuaineet olivat arseeni, kadmium, kromi, kupari, lyijy, elohopea, nikkeli, ...
  • Trace elements in top- and subsoil on selected crop and dairy farms in Finland in 2004 

   Hatakka, Tarja; Mäkelä-Kurtto, Ritva; Tarvainen, Timo; Laakso, Pirkko; Laitonen, Annukka; Eurola, Merja
   Agrifood Research ReportsMaa- ja elintarviketalous : 108 (MTTMTT, 2007)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peltomaiden muokkauskerroksen ja jankon raskasmetallipitoisuuksia sekä tuotantosuunnan vaikutusta pitoisuuksiin. Tutkimukseen valittiin viisi maatilaa tyypilliseltä kasvintuotantoalueelta ...
  • Jätekompostit lannoitteena peltoviljelyssä - biologiset ja kemialliset vaikutukset : 2. korjattu painos 

   Halinen, Arja; Palojärvi, Ansa; Karinen, Päivi; Heinonen-Tanski, Helvi; Tontti, Tiina
   Maa- ja elintarviketalous : 81 (MTT, 2007)
   Luomuviljelyssä olennainen osa maan kasvukunnosta huolehtimista on eloperäisen aineksen lisääminen maahan. Lähinnä lisänä on käytetty kompostoitua lantaa. Yhdyskuntien orgaanisen eli biohajoavan jätteen kompostointi on ...
  • Alkuperäisrotujen säilyttämisen taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset lähtökohdat 

   Karja, Miia (toim.); Lilja, Taina (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 106 (MTT, 2007)
   Tutkimushankkeen tavoitteena oli kartoittaa ja luoda toimintamalleja alkuperäisten kotieläinrotujen eli maatiaisrotujen säilyttämiseksi. Vastausta etsittiin kysymyksiin: millaisia merkityksiä maatiaisroduilla on ja mitä ...
  • Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen 

   Pesonen, Liisa; Nurkka, Piia; Norros, Leena; Taulavuori, Terhi; Virolainen, Vesa; Kaivosoja, Jere; Mattila, Timo; Suutarinen, Juha
   Maa- ja elintarviketalous : 97 (MTT, 2007)
   Tiedon vaikuttavuus riippuu sen hyväksikäytöstä. Menetelmät tiedon hyödyntämiseksi maatalouden tuotantoprosesseissa eivät ole kehittyneet yhtä nopeasti kuin tiedon määrä. Esimerkiksi täsmäviljelyn yleistyminen on tämän ...
  • Monitoring programme of Finnish arable land : Agua regia extractable trace elements in cultivated soils in 1998 

   Mäkelä-Kurtto, Ritva; Eurola, Merja; Laitonen, Annukka
   Agrifood Research ReportsMaa- ja elintarviketalous : 104 (MTT, 2007)
   Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa kansainvälisesti vertailtavaa tietoa suomalaisten viljelymaiden hivenalkuaineista. Aineistona käytettiin maanäytteitä, jotka oli kerätty kansallisen seurantaohjelman viimeisimmässä ...
  • Uutuusrohdoskasvit sekä tyrni ja marja-aronia terveyden edistäjinä 

   Kivijärvi, Pirjo (toim.); Galambosi, Bertalan (toim.)
   Maa- ja elintarviketalous : 105 (MTTMTTMTT, 2007)
   Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) Mikkelin toimipisteen luotsaamassa hankkeessa Kaakkois-Suomen yrttijalostuksen kehittäminen paneuduttiin vuosina 2005-2006 vuorenkilven, tummarusokin, rohtomesikän, ...
  • Paikallisten toimintaryhmien aluetaloudelliset vaikutukset 

   Voutilainen, Olli; Tapio-Biström, Marja-Liisa
   Maa- ja elintarviketalous : 103 (MTT, 2007)
   Maaseudun omaehtoinen, asukaslähtöinen paikallinen kehittäminen on Suomessa ja koko EU:ssa organisoitu niin sanotuille paikallisille toimintaryhmille. Toimintaryhmätyötä on tutkittu paljon erityisesti alueellisen kehittämisen ...
  • Suomalaisten maatalousyritysten strategiset valinnat ja taloudellinen menestyminen 

   Vihtonen, Tiina
   Maa- ja elintarviketalous : 101 (MTT, 2007)
   Tutkimuksessa analysoitiin suomalaisten maatalousyritysten strategisia valintoja ja niiden suhdetta yritysten menestymiseen. Aihetta lähestyttiin dynaamisen yritysstrategian teorian näkökulmasta. Tutkimus on ensimmäinen ...
  • Webympäristön blogi ja innovaatioprosessit : Webympäristö tutkimuksen ja tiedottamisen haasteena 

   Luostarinen, Matti
   Maa- ja elintarviketalous : 102 (MTTMTT, 2007)
   Blogi on laina englannin kielestä, jossa se on alunperin typistymä käsitteestä weblogi. Blogi on webympäristön yleisnimi suurelle joukolle sivustoja, joiden alkuperäinen suomenkielinen käsite oli verkkopäiväkirja, ...